آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

خطاب به تاجران مرگ

2020-12-26 CNJC Photo

 

به شما ای کسانیکه از رویش گل های قشنگ کوکنار و خشکانیدن خون هزاران انسان تغذیه می کنید، خطاب میکنم!

به شما وجدان مرده های که با کمال بی رحمی گل های امید هزاران جوان را در آوان شباب پژمرده ساخته و نهال های آماده به ثمر جامعه را به دستان پلید تان از ریشه قطع می کنید، خطاب می کنم.

به شما گرگ صفتان انسان نما خطاب می کنم! که ساختن کاخ های شیشه یی و طلایی تان کاخ آرزو های بسیاری از خانواده های سیه روز را به ویرانی کشانده و ضمیر خوابیده تان از احوال زار افراد این خانواده های تباه شده ، خبری ندارد.

آیا نظاره سروهاییکه  از تجارت حرام شما ، کمر های شان خم و رنگ از رخ شان پریده و در جدال با تبر افیون فجیعانه می میرند، دلتان نمی سوزد؟
شما به چشم پوشی از همه ارزشهای اخلاقی، معنوی و وجدانی در عصر مادیگری از تجارت مرگ، سرمایه می اندوزید.

شما بخاطر طلب منفعت بیشتر در بازار مرگ فروشی ، جنگلهای سر سبز آرزو ها را به بیا بان سوخته مبدل می کنید.

چرا ! نمی خواهید سروی که باید طعم خوش، بوسه زدن بر پیشانی آفتاب را تجربه کند، بوسه زدن بر سایه سیاه صورت کریه شیطان را انتخاب می کند

چرا ! میخواهید که امتعه مرگ آفرین را در گلوی یک جوان مجبور که از حوادث روز گار در رنج است، بریزید و آیا از معتاد شدن جوانان رنجدیده ، تجارت تانرا رونق می بخشید؟

آیا ! درماندگی این جوانان که از شدت درد می لرزد و چون مار بخود می پیچند، کوچکترین اثری به وجدان منجمد شما نمی نماید؟

شما گاهی فکر نموده اید که از برکت کاروبار سیاه و کثیف شما هزاران انسان مایوس، خانواده، جامعه و بالاخره حیات خود را از دست داده، زن و فرزندان آنها متحمل عذاب جانکاه می شوند ؟

شما هستید که از حاصل تباهی همچو انسانها، بخود قصر های مجلل و باشکوه درست نموده به آن فخر می کنید و اما بسیاری از مردم ساده اندیش انزجار شانرا صرفا از معتادین ابراز نموده و از آنها به عنوان (پودری) نفرت می کنند، بی خبر از اینکه سزاوار اصلی این انزجار و نفرت کسانی اند که در کار زرع ، تولید و قاچاق این مواد زهراگین دخیل می باشند، کاریکه هم شریعت و هم قانون در اجتناب از آن تاکید می کند و اما شما هستید که به امر و نهی دین و ایین اعتنایی ندارید.

بشما خطاب میکنم و هشدار میدهم که روز سیاه ستمکاران و جباران، بخصوص روز مرگ آنانیکه در لابرتوار ناجوانمردی شیشه جوانان مان را در ضیافت سهمگین نابودی به حوضچه اسیدین مخدرات می اندازند، نزدیک است.


نگارش: بسم الله "حمید"