آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

مطالب معلوماتی

 • CNJC Photo

  Posted

  استفاده از مسکرات و مخدرات بر سلوک انسان تاثیر گذاشته و سبب ارتکاب جرم میشود، زیرا استفاده از مواد مسکر و مخدر بر عقل انسان تاثیر گذار بوده به گونه ای که انسان را به یک جسد بدون عقل مبدل میسازد…

 • CNJC Photo

  Posted

  باالاثر وقوع هر نوع جرم ضرر و خساره ای عاید می شود که در این بحث به انواع آن می پردازیم این خساره خواه متوجه فرد باشد یا اجتماع و یا هر دو به هر صورت از اثر عمل جرمی که نقض قانون یا تخلف از آن است، خساره و صدمه ای وارد می گردد…

 • narcotics process2.jpg

  Posted

  ازآنجائیکه قاچاق مواد مخدر وتروریزم اکنون به یک معضل جهانی مبدل گردیده وانسان هارا درابعاد مختلف ازاین ناحیه متضررساخته است به همین منظورجامعه جهانی درصدد آن است تا یک راه معقول را دریابند تا به این چالش بزرگ فایق بدرآیند…

 • CNCJ Photo

  Posted

  علمای دینی به این باوراند که دین مبین اسلام همان گونه که استعمال مواد مخدررا برای مسلمانان حرام قرارداده است ، خرید وفروش آن را بصورت قطع ممنوع وحرام قرارداده است زیرا فروختن آن به مسلمانان باعث رواج گناه…

 • CNJC Photo

  Posted

  به شما وجدان مرده های که با کمال بی رحمی گل های امید هزاران جوان را در آوان شباب پژمرده ساخته و نهال های آماده به ثمر جامعه را به دستان پلید تان از ریشه قطع می کنید، خطاب می کنم…

 • Poppy - Afghanistan

  Posted

  کشت گیاهان مؤلد مواد مخدر از قبیل حشیش، تنباکو و خشخاش به قصد استخراج مواد مخدر برای مصرف و تجارت با هر انگیزه ای که باشد حرام است، زیرا ضرر و زیان آن به شکل مستقیم بالای فرد و جامعه تاثیر میگذارد…

 • CNJC Photo

  Posted

  آنچه در بازار سیاه بین معتادان و قاچاقبران مواد مخدر به نام “شیشه” مشهور است، نوعی مادۀ کیمیایی به نام متامفتامین است که بسیار قوی و به شدت اعتیاد آور است…

 • CNJC Photo

  Posted

  علمای دینی درکشوربرای ارتقای آگاهی مردم ازاضرار اعتیاد به مسکرات ومواد مخدر، کشت وترافیک مخدرات نقش کلیدی را ازطریق منابر مساجد درمحلات ومجتمعات میتوانند داشته باشند…