آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

اعلان فروش وسایط

2020-09-17 CNJC-LOGO

 

مرکز عدلی وقضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات در نظر دارد تا به تعداد (6) عراده وسایط نقلیه اضافه خود را که تمام شان دارای جواز سیر و نمبرپلیت شخصی میباشند نظر به جزئیات ذیل به فروش برساند.

1- نوع واسطه هایس -مادل 2010 اعتبار اسناد الی 15 جوزا 1398 -نوعیت پلیت واسطه بس کابل قیمت 13,250دالر آمریکای و یا معادل آن به افغانی

2- نوع واسطه هایس -مادل 2010 - تاریخ اعتبار اسناد الی 15 جوزا 1398 -نوعیت پلیت بس کابل- قیمت 13,250دالر آمریکایی ویا معادل آن به افغانی

3- نوع واسطه مرسیدز آستانه -مادل 2000 - تاریخ اعتبار اسناد الی 5 اسد 1400 -نوعیت پلیت واسطه بس کابل - قیمت 4,500دالر آمریکایی و یا معادل آن به افغانی

4- نوع واسطه مرسیدز آستانه -مادل 2000 - تاریخ اعتبار اسناد الی 5 اسد 1400 -نوعیت پلیت بس کابل- قیمت 4,500دالر آمریکایی ویا معادل آن به افغانی

5- نوع واسطه کاستر -مادل 1993 - تاریخ اعتبار اسناد الی 10 ثور 1396 -نوعیت پلیت بس کابل - قیمت 8,400دالر آمریکایی و یا معادل آن به افغانی

6- نوع واسطه کاستر پطرولی- مادل 1998 - 10 سال باقی -نوعیت پلیت بس کابل- قیمت 4,100دالر آمریکایی ویا معادل آن به افغانی
قیمت مجموعی 48,000دالر آمریکایی

شیوه های فروش
شیوه اول – فروش وسایط به شکل یک جائی
- در صورت که یک نفر حاضر به خرید تمام شش عراده وسایط مذکور به قمیت مجموعی ابتدائی و یا بالاتر باشد در این صورت به شخص مذکور10% تخفیف از نرخ مجموعی داده میشود.

- شخص علاقمند باید مبلغ 1000$ دالر امریکایی و یا معادل آن به افغانی به شکل تضمین به مدیریت مالی مرکز عدلی و قضائی در مقابل رسید تسلیم نماید. در صورت برنده نشدن پول شان دوباره تادیه میشود.

شیوه دوم – فروش به شکل انفرادی
- در صورت که یک نفر حاضر به خرید یک و یا بیشتر وسایط مورد نظر خود به نرخ ابتدائی و یا بالاتر باشد. در این صورت تخفیف در نظر گرفته نمیشود.
- شخص علاقمند باید مبلغ 100$ دالر یا معادل آن در مقابل هر واسطه به شکل تضمینی به مدیریت مالی مرکز عدلی و قضای در مقابل رسید تسلیم نماید. در صورت برنده نشدن پول شان دوباره تادیه میشود.

شرایط فروش
- مشخصات ضروری و معلومات تخنیکی تمام وسایط بالای شیشه هر واسطه نصب میباشد.

- نرخ های هر واسطه نقلیه توسط اعضای کمیته با در نظر داشت نرخ مارکیت تعین شده و در شیشه پیش روی وسایط نصب میباشند.

- علاقمندان محترم که خواهش خرید یک و یا چند واسطه اعلان شده را داشته باشد میتوانند که از ساعت 8 الی 4 بعد از ظهر در جریان روز های دوشنبه 31 سنبله, سه و چهار شنبه 1 و 2 میزان از وسایط نقلیه که در پارکنیگ مرکز عدلی و قضائی موقیعت دارند دیدن نماید و نرخ های سر بسته خویش را نظر به گزینه های اول و دوم که در بالا ذکر شده است به مدیریت لوژستیک و مالی مرکز عدلی و قضائی تسلیم نمایند.

- نرخ ها در مقابل داوطلبان محترم توسط کمیته فروش وسایط به روز شنبه 5 میزان ساعت 2 بعد از ظهر باز میشوند.

- کسانیکه بلندترین نرخ را پیشنهاد نموده باشد برنده همان واسطه شناخته میشود.

- در صورت که چند نفر عین قمیت را به وسایط پیشنهاد کرده باشند, در آن صورت کمیته تصمیم میگیرد که به اساس قرعه برنده را اعلان نماید.
شماره ها و ایمیل ادرس تماس
نصیر احمد یوسفزی, مدیر ترانسپورت: 0792377431
محمد نصیر لودین, مدیر لوژستیک: 0708012306
procurement@cjtf.gov.af