آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

اعلان داوطلبی

2018-12-26 CNJC-LOGO

مرکز عدلی وقضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات میخواهد کار ساختمان سایبان وسایط نقلیه را در ساحه پارکینگ این مرکز با مشخصات ذیل به اجاره بدهد.

دارای مساحت در حدود 680 مترمربع و 3 متر ارتفاع به طور کلی

دارای 48 عدد تهداب کانکریتی به ابعاد (110x110x40 cm)

دارای 48 عدد پایه فلزی باکس مانند به ابعاد (10x10x0.3 cm)

قیچی های آن دارای ابعاد 600 سانتی متر طول، 90 سانتی و 25 سانتی متر ارتفاع و از مواد پروفیل       (8x4x0.2 cm) و (4x4x0.2 cm) 

گادر های قیچی مانند آن دارای طول های 600 سانتی متر، 550 سانتی متر, 476 سانتی متر، و ارتفاع 48 سانتی متر و از مواد پروفیل (8x4x0.2 cm) و (4x4x0.2 cm)

پوشش آهن چادر آن از آهن 24 گیچ

شرکت های فلزکاری, هنگر سازی, و یا ساختمانی که در  این بخش تجربه کاری کافی داشته باشند, بعداز مطالعه مشخصات پروژه و نقشه یکه ضمیمه این اعلان میباشد نرخ های سربسته خویش را الی تاریخ 15 جدی 1397 به این مرکز بسپارند. نرخ داده شده باید از قرار فی متر مربع کار داده شود و مدت تکمیل شدن کار پروژه بعد از محاسبه توسط شرکت باید واضح ذکر شده باشد.

تمام مواد ساختمانی پروژه از طرف مرکز عدلی وقضائی خریداری میشود شرکت های محترم تنها نرخ کار خود را یعنی اعمار سایبان بدون مواد ساختمانی آن ارائه نمایند.

تمام وسایل و ابزار کاری مورد ضرورت مربوط خود شرکت میباشد

مسولیت طعام چاشت کارگران و کسبه کاران هم مربوط به خود قرار داد کننده میباشد

آدرس و مشخصات تماس

مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات, سرک حوزه پانزدهم پولیس, ساحه قصبه, کابل

شماره های تماس دفتر از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر, از روزهای شنبه الی چهار شنبه

0702 330 305/ 0781 330 305

procurement@cjtf.gov.af