آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

اعلان داوطلبی

2018-02-24 CNJC-LOGO

 

مرکز عدلی وقضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات میخواهد که یک محل پذیرش را با مشخصات ذیل اعمار نماید. بناً شرکت های محترم ساختمانی که خواهان اعمارساختمان مذکور همراه با یک پیاده رو کانکریتی درحدود 100 متر مربع احاطه شده توسط جالی یا فنس به مشخصات ذیل باشند بعداز دیدن ساحه نرخ های خود را همراه با جزئیات برآورد، اسکیج, و نما ساختمان را الی تاریخ 19 حوت 1396/ 10-Mar-2108 به این مرکز بسپارند.

مشخصات پروژه

1.مساحت محل پزیرش در حدود 120m2 دارای یک صالون عمومی و یک صالون فرعی که هر کدام دارای تشناب های مردانه و زنانه, اطاقک های تلاشی جداگانه برای طبقه ذکور و اناث و صالون عمومی دارای راهای جداگانه دخولی و خروجی

2.ویرنگ برق نظر به استندرد تعمیر های همجوار

3.ویرنگ شبکه انترنت, تیلفون داخلی و کمره های امنیتی

4.مواد ساختمان کانکریت سیخدار, خشت بخته دوازه های فلزی, و کلکین ها از مواد پی وی سی

5.پیاده رو در حدود به طول 100 متر با عرض 1 متر که صرف یک طرف آن جالی یا فنس گرفته میشود

6.بلندی جالی Fence 2 متر

7.چوکات جالی از نل های 3 و 2 انچ جستی نظر به جالی همجوار

آدرس و مشخصات تماس

-مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات, سرک حوزه پانزدهم پولیس, ساحه قصبه, کابل

-شماره های تماس دفتر از ساعت 8:00 الی 4:00 بعد از ظهر, از روزهای شنبه الی چهار شنبه

0702 330 305/ 0781 330 305

procurement@cjft.gov.af