آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

اعلان داوطلبی

2017-05-01 logo - cjtf.jpg

 

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر میخواهد یک باب مسجد شریف را با مشخصات ذیل در داخل این مرکز اعمارنماید. شرکت های محترم ساختمانی که در این عرصه تجربه کاری داشته باشند بعد از دیدن ساحه کاری نرخ های سربسته خود را همراه با اسکیج، کاپی جواز شرکت، و در صورت امکان دیزاین ونمائی بیرونی الی تاریخ 30 ثور 1396 به دیپارتمنت لوژستیک ریاست اداری به طور مستقیم و یا از طریق ایمیل ارسال نمایند.

• مساحت در حدود 100  متر مربع بشکل هشت ضلعی 

• بلندی در حدود 3.5 متر ویا به اندازه تعمیر همجوار

• یک دهلیز ورودی 2.5 x1.5 در داخل ساختمان 

• دروازه ها و کلیکن ها از مواد PVC

• یک باب محراب به طرف قبله

• بدون مناره، گمبد, و وضوخانه

•  ساختمان از سیخ گول، سمنت, و خشت بخته ساخته شود

آدرس و مشخصات تماس

 - مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر, سرک حوزه پانزدهم پولیس, ساحه قصبه, کابل

- محمد نصیر لودین, شماره تماس 0708012306

nasirloodin@gmail.com 

eng_aman@hotmail.com