آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

محکومیت ۳۵ تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر

2021-06-29 CNJC Photo

 

درجریان یک هفته گذشته ۳۵ تن به شمول ۲تن خانم درپیوند به ۲۴ قضیه جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدرازجانب محاکم ابتدائیه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات طی جلسات علنی از۲ سال و۶ماه الی ۲۲ سال و۹ ماه و۲۲روزحبس محکوم به مجازات شده اند.

ازجمع محکومین ۸ تن به شمول ۱ تن خانم درپیوند به ۸ قضیه از۲ سال و۶ماه الی ۲۲ سال و۹ ماه و۲۲ روزحبس ازجانب محکمه ابتداییه مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات محکوم به مجازات شده اند و همچنان 27 تن به شمول 1 تن خانم از جانب محکمه استیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات درارتباط به ۱۶ قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

ارگان های کشفی به طورمجموعی ازنزد محکومین یاد شده به مقدار (۸۷‚۲۲) کیلوگرام مواد مخدرنوع هیرویین ،(۱۱) کیلوگرام مورفین، (۲۷۵) کیلوگرام تریاک،(۲۹۰) کیلوگرام چرس،(۳۴۹۰۰) کیلوگرام بنگدانه ،(۳۹۷‚۵۶) کیلوگرام مت امفتامین(شیشه) و(96‚2985) کیلوگرام ترمادول را کشف وضبط نموده وسپس غرض تعقیب عدلی وقضایی بادوسیه های نسبتی شان به مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدرومسکرات ارسال نموده بود که پس ازتحقیق واقامه دعوی توسط څارنوالان موظف ازجانب محاکم این مرکز ،درمورد شان اصدارحکم صورت گرفته است.

درجریان یک هفته گذشته، پولیس مبارزه باموادمخدرومسکرات وسایرارگانهای کشفی وامنیتی کشور،درارتباط به جرایم قاچاق مواد مخدر۱۰ تن مظنون را درپیوند به ۷ قضیه بازداشت ومظنونین را بادوسیه های نسبتی شان به منظور تعقیب عدلی وقضایی  به مرکز عدلی وقضائی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ارسال داشته اند.

این افراد بامقادیری ازانواع مواد مخدرازولایات کابل ،ننگرهار،تخار،خوست وبدخشان بازداشت گردیده اند  که پس ازبررسی ها ابتدایی ۷۲ ساعته توسط مدیریت عمومی تدقیق ، بررسی ولابراتور مرکز ، مظنونین  با دوسیه های  نسیتی  شان  به منظور تحقیقات بیشتر به ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه با مسکرات ومواد مخدرارسال شده اند.   

ازجملۀ بازداشت شده گان ۲ تن آن افرادی اند که میخواستند مواد مخدر از نوع هیرویین را با استفاده ازشیوه های جاسازی دربیک از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشورهندوستان انتقال دهد که از سوی ارگان های کشفی وامنیتی و څارنوال موظف مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات شناسائی و بازداشت شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه بامواد مخدرومسکرات؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵۰ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.