آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه ثور

2021-05-24 CNJC-LOGO

 

گزارش مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار، ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی و محاکم ابتداییه و استیناف مرکزعدلی و قضائی مبارزه با مواد مخدرومسکرات

در جریان ماه  ثور سال ۱۴۰۰ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۵۵ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۷۹ تن به شمول ۲ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر ومسکرات ارسال نموده اند.

ازجملۀ بازداشت شده گان ۱۲ تن به شمول یک خانم  افرادی اند که میخواستند مواد مخدرنوع هیرویین را با استفاده ازشیوه های جاسازی دربطن وبیک سفری از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشور هندوستان انتقال دهند که از سوی موظفین پولیس و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با مواد مخدرومسکرات شناسائی و بازداشت شده اند.

مدیریت تدقیق، بررسی ولابراتورمرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه با مواد مخدرومسکرات ارسال داشته است.  

به اساس پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی وحکم محکمه ابتدائیه به تعداد ۱۸عراده واسطه نقلیه ،۱ عراده موترسایکل و۱۰۳ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران کشف وضبط گردیده و همچنان مبلغ (۸۸۸۴۵۳)افغانی و(۵۰۰) دالرپول نقد از نزد قاچاقبران حصول و به حساب قطعی تحویل دافغانستان بانک گردیده است.

درهمین حال درجریان ماه ثور سال۱۴۰۰ از جانب محکمه ابتداییه مبارزه با مواد مخدرومسکرات ۷۳ تن به شمول ۳ تن موظفین خدمات عامه و۲ تن خانم درپیوند به ۶۲ قضیه از۳ ماه و۷ روز  الی ۳۰ سال حبس محکوم به مجازات شده اند  و همچنان از جانب محکمه استیناف مبارزه با مواد مخدرومسکرات ۱۲۰ تن به شمول ۰ تن موظف خدمات عامه و۲ تن خانم درارتباط به ۸۰ قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

از جانب دیگر طی این مدت پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط محکمه دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به قطعیت ۵۷ قضیه فیصله صادر شده است.

قابل تذکراست که درپیوند به قضیه های واصله در ماه ثور در مجموع به مقدار (۲۹‚۷۵) کیلوگرام هیرویین ،(۳‚۴۳۳) کیلوگرام تریاک، (۴‚۴۵۷)  کیلوگرام چرس ،(۵۱۰) لیترمشربات الکولی،(۱۰۷) لیترتیزاب، (۹۹۶‚۳۲) کیلوگرام مت امفتامین(شیشه) و(۹‚۷) کیلوگرام تابلیت روان گردان(ک) کشف وضبط گردیده است.

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدردر جریان ماه ثور:

درجریان ماه ثور سال روان ولایت کابل باداشتن ۲۲ قضیه وننگرهار باداشتن ۱۳ قضیه قاچاق مسکرات و مواد مخدر در صدر فهرست ولایات دارای قضایای بلند قاچاق مسکرات ومواد مخدر قرارگرفته اند.

این درحالی است که در جریان ماه  حمل سال روان در پیوند به ۷۷ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۹۲ تن به شمول ۱ تن خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر فرستاده شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه بامواد مخدرومسکرات؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵۰ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.