آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

نقش مسکرات و مخدرات در ارتکاب جرایم

2021-01-18 CNJC Photo

 

استفاده از مسکرات و مخدرات بر سلوک انسان تاثیر گذاشته و سبب ارتکاب جرم میشود، زیرا استفاده از مواد مسکر و مخدر بر عقل انسان تاثیر گذار بوده به گونه ای که انسان را به یک جسد بدون عقل مبدل میسازد.

دین مقدس اسلام هر آن چیزی را که بر انسان تاثیر گذاشته و وی را متضرر میسازد حرام قرار داده است ، زیرا اسلام به حفظ ضروریات پنجگانه تاکید می ورزد که عبارت اند از:
•    حفظ دین
•    حفظ نفس
•    حفظ عقل
•    حفظ نسل
•    حفظ مال
و شراب بخاطری حرام قرار داده شده است که عقل را از بین میبرد و بر یکی از ضروریات پنجگانه که عبارت از حفظ عقل است خلل وارد میکند. و خداوند متعال شراب را از جمله اعمال شیطان دانسته و میفرماید:. سوره مایده. آیه (۹۰)
ترجمه:- جز این نیست که خمر و قمار و( نشانه های) بتان و تیرهای( فال )پلید است از کردار شیطان است پس احتراز کنید از آن تا رستگار شوید.

همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم  درحدیث  (صحیح المسلم شماره ۲۰۰۳) می فرماید:
ترجمه:- هر چیزی نشه آور خمر ، و هر خمر حرام است.

خداوند متعال هر آنچه که برای انسان ضرر برساند حرام قرار داده است خواه مخدرات باشد و یا غیر آن چنانچه الله متعال میفرماید.  (سوره الاعراف آیه  ۱۵۷)
ترجمه:- حلال میکند خداوند برای ایشان پاکیزه ها را و حرام میکند برای ایشان نا پاکیزه ها را.

ضرر مخدرات و مسکرات بر فرد و جامعه بر هیچ عاقلی پوشیده نیست چنانچه امروزه علم ثابت ساخته است که مواد مسکر و مخدر بر قوای نفسی تاثیر واضح داشته و قدرت سیطره و تحکم بر نفس آدمی را از بین برده و سبب ارتکاب جرم میگردد تاثیر خمر بر نوشنده آن بگونه ای است که قدرت ذهنی انسان را از بین برده و غرایز وی را تحریک نموده و قدرت تحکم و تصرف بر نفس را ضعیف ساخته و سبب میشود تا انسان راه ارتکاب جرم را اختیار نماید. و اسلام از شراب به ام الخبائث یعنی مادر بدی ها توصیف کرده زیرا نوشیدن شراب سبب ارتکاب سایر جرایم میگردد ، چون ضرر شراب متعدی است از جهت اینکه کسیکه شراب مینوشد ممکن است مرتکب قتل ، زنا ، سرقت ، افشای اسرار و سایر جرایم گردد و خطر مخدرات کمتر از خطر مسکرات بر فرد و جامعه نیست.

مخدرات دارای انواع مختلف است :
از آنجمله نوعی که عقل را از بین میبرد و نوعی که شخص را معتاد میسازد و انسان از اثر کثرت استعمال آن ممکن است از بین برود و مثل هیروئین و مورفین و همچنان تریاک که بر عقل انسان تاثیر وارد میکند .

بناً از آنجائیکه مخدرات هم مانند مسکرات عقل انسان را مختل میسازد پس بر اساس قیاس بر مسکرات شرعاً حرام قرار داده شده است رابطه بین استفاده از مسکرات و مخدرات و ارتکاب جرایم بسیار واضیح است ، زیرا شخصیکه مواد مخدر و مسکر استفاده میکند دچار اضطرابات نفسی و عضوی میگردد بخصوص وقتیکه  به مرحله اعتیاد رسیده باشد که این خود منجر به ارتکاب جرم میگردد چنانچه قبلاً اشاره شده استفاده از مواد مخدر و مسکر بر قوای ذهنی و عقلی تاثیر وارد میکند و از مظاهر تاثیر آن بر قوای عقلی و ذهنی آنست که اضطراب فکری در انسان ایجاد میشود اراده انسان را تضعیف نموده و فکتور های باز دارنده از جرایم را در وجود انسان خنثی ساخته و بالعکس فکتور های مساعد کننده ارتکاب جرم را  بوجود میاورد ، و قدرت اراده انسان را ضعیف ساخته به شکلی که در برابر تحرکات نفسی بر ارتکاب جرم ایستادگی نتوانسته و مرتکب جرم میگردد .

به ویژه زمانیکه به مرحله اعتیاد برسد شخص معتاد بخاطر بدست آوردن مواد مورد ضرورت از هیچ عملی دریغ نورزیده و بخاطر رسیدن به آن مرتکب هر نوع جرم شده میتواند از آنچه فوقاً تذکر رفت واضح میگردد که ارتباط محکم و ناگستنی بین ارتکاب و ازدیاد جرایم و استفاده از مسکرات و مخدرات وجود دارد.

نگاارش: منیره بهارکی