آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

حکم شرعی زراعت و تجارت مواد مخدر

2020-12-23 Poppy - Afghanistan

 

کشت گیاهان مؤلد مواد مخدر از قبیل حشیش، تنباکو و خشخاش به قصد استخراج مواد مخدر برای مصرف و تجارت با هر انگیزه ای که باشد حرام است، زیرا ضرر و زیان آن به شکل مستقیم بالای فرد و جامعه تاثیر میگذارد، درعین حال همکاری در گسترش فساد، پخش پستی و فرومایگی و همدستی با جنایت کاران و مجرمین میباشد، چنانچه خداوند متعال در آیه دوم سوره مائده در مورد میفرماید:

 ترجمه : در نیکو کاری و پرهیز کاری یکدیگر را کمک کنید و در گناه و ظلم کمک ننمائید.

کشت و تجارت مواد مخدر در حقیقت تعاون و همکاری در گناه و ظلم است که خداوند متعال در آیه مبارکه فوق صریحاً از آن نهی فرموده است.

و در سنت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وسلم دلایل مشخص و مستندی مبنی بر حرام بودن خرید و فروش شراب وارد شده است ، چنانچه از جابر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند : ان الله ورسوله حرم بیع الخمر و المیتته و الخنزیر و الاصنام ... " صیحیح  بخاری  ج ۳  صـ ۸۴ شماره (۲۲۳۶) صحیح مسلم  ج  ۳  صـ ۱۲۰۷

ترجمه : یقیناْ که خداوند و رسولش فروش شراب لاشه مردار ،  خوک و بتها  را حرام قرار داده است.

دلایل واضح و آشکار وجود دارد مبنی بر آنکه خداوند استفاده و منفعت از هر آنچه حرام است منع قرار داده است ، پس خرید و فروش و استفاده از پول آنرا نیز حرام قرار داده است چنانچه رسول اکرم ( صلی الله علیه وسلم ) فرموده اند ( لعن الله الیهود ، حرمت علیهم الشحوم فجملوها ، فباعوها) ( صحیح بخاری  ج ۴ صـ ۱۷۰ شماره :  ۳۴۶۰ ، صحیح مسلم ج ۳ صـ ۱۲۰۷ شماره : ۱۵۸۲ ،

 ترجمه : خداوند ( ج ) یهود را هلاک کند ، که چربی را برایشان حرام قرار داده بود سپس آنرا فروختند و از پولش استفاده کردند.

هکذا پیامبر ( صلی الله علیه وسلم) فروش انگور را به کسیکه قصد دارد از آن شراب تهیه کند حرام میداند ، چنانچه پیامبر ( صلی الله علیه وسلم ) فرموده اند : من حبس العنب ایام القطاف حتی یبیعه من یهودی او نصرانی او ممن یتخذه خمر افقد تقحم النار علی بصیره  " المعبم الاوسط ج ۵ صـ ۲۴۹)

ترجمه : کسیکه انگور را در وقت رسیدن و چیدن آن نگه دارد تا به یهودی یا نصرانی و یا به کسی بفروشد که قصد دارد از آن شراب تهیه کند ، او خود را آگاهانه در آتش دوزخ انداخته است.

با توجه به دلایلی که فوقاً  ذکر شد بطور واضح ثابت میشود که هر آن چیزیکه دارای خواص بی هوش کننده و نشه آور باشد حرام است و مواد مخدر نیز دارای چنین صفات بوده بناً مثل شراب خرید و فروش آن ممنوع و حرام میباشد.

 زیرا این یک اصل است که هر آن چیزی را که خداوند (ج ) حرام قرار داده است خرید و فروش آن نیز ممنوع است.

 فلهذا تجارت مواد مخدر تحت این اصل شامل است پس واضیح میشود که تجارت مواد مخدر و آنرا پیشه خود ساختن و بدست آوردن مفاد به بوسیله آن حرام است . چنانچه خداوند متعال درقرآن کریم در مورد بدست آوردن مال از طریق نا مشروع چنین میفرماید:

 ترجمه : و مالهای خود را در بین خویش به ناحق مخورید )) سوره بقره (۱۸۸) علمای تفسیر اموالی را که از راه های نا مشروع و ناحق بدست می آیند بدو دسته تقسیم نموده اند.

۱- بدست آوردن مال از راه ظلم مثل دزدی ، خیانت ، غارت و غیره.

۲- بدست آوردن مال از راه هایکه منع قرار داده شده است مثل بدست آوردن مال از راه قمار و پیمان و قرار داد های نا مشروع و حرام مثل سود گرفتن ، و فروش آنچه خداوند منفعت بردن از آنرا حرام قرار داد است ، مثل شراب و هر آنچه مانند شراب است مثل مخدرات ، پس بدست آوردن مال از راه های که ذکر شد همه حرام است اگرچه با توافق و رضایت هر دو طرف صورت گرفته باشد.

چنانچه قبلاً تذکر رفت کشت و زراعت مواد مخدر همانند تجارت آن حرام است زیرا این کار باعث ترویج مواد مخدر بین اقشار جامعه شده و در نتیجه خشم و غضب خداوند را ببار می آورد و در عین حال کسیکه آنرا کشت میکند به مبتلا شدن و معتاد شدن مردم به آن و رواج یافتن این مواد مهلک در بین مردم رضایت دارد ، و معلوم است که رضایت و خشنودی به گناه ، گناه شمرده میشود.

 اما متاسفانه با وصف آنکه استفاده، کشت و تجارت مواد مخدر از دیدگاه دین مبین اسلام حرام قرار داده شده است ولی مسلمانان امروزه بیشتر از دیگران به کشت و تولید این ماده مهلک روی آورده و مسوولیت دینی، ایمانی و وجدانی خود را بعنوان شهروندان مسئوول فراموش کرده اند در حالیکه توقع میرود تا مسلمانان با توجه این که مواد مخدر بر علاوه اینکه بشریت را به تباهی میکشاند، دین مبین اسلام هر نوع فعالیت در پیوند به آنرا ممنوع قرار داده است، بیشتر از دیگران در امر مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر پیشگام بوده و مسوولیت دینی و بشری خویش را در قبال جامعه و رفتن آن بسوی فلاح و رستگاری و نجات آن از بدبختی و هلاکت ادا نمایند، به امید اینکه مردم متدین افغانستان با بهره گیری از ارشادات دین مبین اسلام به کشت و قاچاق مواد مخدر نه گفته و در امر نجات بشریت از این پدیده منفور سهم بارز خویش را ادا نمایند.

نگارش: منیره "بهارکی"