Tag error: <txp:article_custom section="dari" category="video" limit="1"> ->  Textpattern Error: Incorrect DATETIME value: '0000-00-00 00:00:00' while parsing form None on page dari
Tag error: <txp:article_custom id="225"> ->  Textpattern Error: Incorrect DATETIME value: '0000-00-00 00:00:00' while parsing form None on page dari
Counter Narcotics Justices Center (CNJC): استعمال دُخانیات از نگاه اسلام

استعمال دُخانیات از نگاه اسلام

2020-10-20

 

می‌خواهم در این مطلب ابتدا تعریفی از تنباکو کشی و یا سگرت کشیدن داشته باشم؛ سگرت کشیدن ویا استعمال تنباکوعملی است که طی آن تنباکو حریق و دود آن انشاق گردیده وباعث اعتیاد میگردد.

 تنباکو دارای (۴۰۰۰) نوع مواد کیمیاوی است که از جمله، بیشتر از (۶۰) نوع آن عامل سرطان شناخته شده است.  بعضی از این مواد زهری موجود در تنباکو باعث بروز امراض قلبی وریوی (شش ها ) شده وباالآخره سبب مرگ میشود. بعضی از موادیکه در تنباکو موجود میباشد عبارتند از: سیاناید بنزین  فارم الدیهاید، میتانول یا شراب چوب، اسیتایلین و امونیا می‌باشد.

برعلاوه مواد فوق دود تولید شده از تنباکو چی به شکل سگرت ویا چلم دارای گازات زهری مانند کاربُن مونو اکساید ونایتروجن اکساید می‌باشد.

برگ های تنباکو دارای مواد رادیو اکتیف بوده وبنآ دود متصاعد شده از سوختاندن تنباکو نیز مقداری از مواد رادیو اکتیف را با خود دارد .

 زمانیکه شخصی دود سگرت را انشاق میکند این مواد نیز داخل شش ها شده وبه مرور زمان مقدار این مواد تراکم نموده ویکی از جمله عوامل عمده بروز سرطان شش ها میگردد باید اضافه نمود که امونیای موجود در ترکیب تنباکو برای صحت بی نهایت مضر است.

استعمال دُخانیات ومخدرات مانند شراب، هیروئین، چرس، تنباکو، سگرت، چلم ونصوار مطلقآ حرام است، واسلام عزیز ضرر رسانیدن به خود ودیگران را حرام وممنوع قرار داده است.

با وجود ارشادات اسلامی، تا اکنون میلیونها مسلمان در سراسر جهان به نحوی از انحا به خود ودیگران ضرر میرسانند وسبب مرگ خود وفامیل های شان میشوند.
ارقام دقیق در مورد استعمال دُخانیات در بین مسلمانان موجود نبوده ولی به استناد ارقام جهانی ، این را به صراحت گفته میتوانم که سگرت کشی واستعمال نصوار، این عمل ضد اسلامی وضد صحی در بین مسلمانان جهان و به ویژه  مسلمانان کشور ما زیاد رایج بوده که متاسفانه تعدادشان اندک هم نمیباشد.

خداوند (ج) میفرماید: ترجمه ( ای مسلمانان جز این نیست که خمر وقمار و نشانه های معبودان باطل وتیر ها فال پلید است از کردار شیطان است پس احتراز کنید از آنها تا باشد که شما رستگار شوید. جز۷- سوره ال مائده آیه ۹۰الی  ۹۱ از آیه فوق برمیاید که در اسلام عزیزاستعمال آن چیزیکه باعث اختلال شعور وحافظه میگردد واعتیاد را بارمیاورد ، باید اجتناب گردد، مانند شراب وغیره. حالا بیاییم بنگریم که عین حکم در مساْله استعمال دُخانیات وبه خصوص استعمال تنباکو به هر شکلی که باشد (سگرت ونصوار) نیز وجود دارد. وتحقیقات گواه براین است که در ترکیب تنباکو  میتانول الکول ویا شراب وجود دارد.

 این را میدانيم که میتانول که به نام میتایل الکهول (شراب) نیز یاد میشود ، تاثیرات نهایت شدید سمی ویا زهری را بالای وجود انسان دارد .

قرآن کریم در بیشتر از ۱۴۰۰ سال قبل از امروز به وضوح نوشیدن شراب را منع ساخته، پس استفاده از تنباکو (سگرت ونصوار) درپهلوی سایر مواد زهری ومضر، میتانول (شراب) را نیز در ترکیب خود دارد ، بنابر تاثیرات شدید سمی ومضر بودن آن برای صحت صد فیصد حرام میباشد و الله (ج) زیان رسانیدن به خود را ممنوع نموده است .

مطالعات طبیعی امروزه به اثبات رسانیده است که استنشاق تنباکو (سگرت، چلم) واستعمال آن به شکل نصوار علت عمده امراض وخیم مانند حملات قلبی ، امراض مزمن بندش ششها وعیوب ولادی وسرطان ها خصوصا سرطان شش ، سرطان حنجره وسرطان پانقراص شده وسبب درد نا راحتی وباالآخره سبب مرگ میگردد.
نگارش: حاجی  محمد احسان هوتک