Tag error: <txp:article_custom section="dari" category="video" limit="1"> ->  Textpattern Error: Incorrect DATETIME value: '0000-00-00 00:00:00' while parsing form None on page dari
Tag error: <txp:article_custom id="225"> ->  Textpattern Error: Incorrect DATETIME value: '0000-00-00 00:00:00' while parsing form None on page dari
Counter Narcotics Justices Center (CNJC): اثرات ناگوار اجتماعی اعتیاد

اثرات ناگوار اجتماعی اعتیاد

2020-10-18 CNJC Photo

 

دریک جامعه سالم وفعال همۀ مردم آن کارمیکننـــد وبرحسب نوع کاروفعالیت وارزش کارشان ازدست رنج خود استفاده میکنند.

معتادین چون ازفعالیت سالم بدنی محــــــــــروم هستند ودرواقع فعالیت آنها اغلب مخرب وبدون بهره است لذا اولین اثراعتیاد درجامعه این است که عدۀ ازمعتادین بدون کارکردن به طرق مخلتف ازثمره کارکرد استفاده میکننــــد درنتیجه تعادل کاروثمره آن به ضررافراد سالم بوده که یکنوع تورم درجامعه تحمیل میگــــــــــردد.

ازسوی دیگر،همسروفرزندان آنان ازدریافت انرژی لازم جهت رشد ونمووساخت وسازبدن شان محروم میشوند ودرآیندۀ نزدیک افرادیکه بایدسالــــــــم وتنومند تربیت وتقدیم جامعه شوند برعکس بصورت ناسالم ومریض وکــــــــم توان وبدون ترتیب صحیح؛ تقدیم جامعه میشوند.

 این دومین اثراعتیاد درجامعه است که به تدریج جای افراد توانمند را افراد ناتوان ومریض، غیرسازنده پرمیکنند وبعد از یکی دو نسل یک جامعه مریض، فرتوت وبدون توان کارموثرایجاد میشود.

معتادین بعـــــــــــد از این که توان پولی خود را جهت تهیه مواد مخدر ازدست دادند؛ نخست ازمنزل وافراد منزل شروع به سرقت اشیای کوچک وبا ارزش دست میزنند؛ ازقبیل سرقت انگشتــــــــــــــــر طلا، فرش، سرقت پول ازکیف پسر، پدر، خواهر و یا مادر پس از اینکه دستش ازمیان خانواده از این بابت رومیشود همه اهل خانه با یکنوع حس بد بینی وتنفر به او نگاه خواهنــــــــد کرد که تقویت این حس درجامعه مخرب و زیان آورخواهد بود و این حالت را میتوان سومین اثراعتیاد درجامعه ذکرکرد.

معتادین بعد ازاین مرحله ازسرقت های داخلی درغیاب افـــــــراد خانواده اشیای ازقبیل کمپل، دوشک، جاروب برقی وغیره را از منزل سرقت وبه بهای اندک میفروشند که دراین زمان معتاد راازمنزل بیرون میکنند.

درنتیجه عدۀ افراد بیکارومعتاد وبی مکان تمرین کرده درامورسرقت های کوچک درجامعه بلــــــــد میشوند وبرای امرارمعاش وتامین مخارج اعتیاد خودش شان دست به سرقت های بزرگ ، کلاه برداری، خودفروشی، فروش مواد مخــــــدرو ده هاجنایات مختلف دست میزنند وهر روزتعداد افراد معتاد درجامعه زیاد ترگشته به همان میزان ، بلکه بطــــــــــور متواتر آمار سرقت وجنایات وتخلفات اجتماعی روبه افزایش میگذارد وحرمت وعصمت جامعـه دچارخلل میشودورفته، رفته قبایح مختلف به عادات وعرف تبدیل میگردد.  

ازهمه مهمتراینکه؛ تگدی که یک امرناپسندودرحدافرادناتوان وناقص العضوبوده تاحـــدی پذیرفته شده است که به یک حرفۀ پردرآمد ویک عرف جا افتاده درجامعه تبدیل میگردد ودرزیرچتر شغل جدید,خریدوفروش وپخش مواد مخـــــــــدر، ارتباطات نامشروع ومخرب ، رهنمائی به اماکن ومراکزفساد وغیره رونق میگردد .

 این اثـــرات اجتماعی ناشی ازاعتیاد برجامعه رامیتوان چهارمین اثرآن ذکرکردکه درمجموع اشاعه فساد وفحشاوجرایم مختلف درجامعه روبه افزایش خواهد گذاشت.

چرا زمانیکه اعتیاد در یک جامعه پدیدار گردید جرم ها و خلاف کاری ها و جنایات نیز روبه افزایش خواهد گذاشت (دزدی، فحشا، قتل و جنایات دیگر اکثراً ، توسط معتادین به وقوع می پیونده وهزینه اعتیاد آن قدر بالا است که با کار شرافتمندانه نمی توان آن را تامین نمود.

خطرناکترین اثر این مصیبت ؛ رها شدن معتادین در جامعه یعنی اشعه سریع اعتیاد و تشکیل حلقه های اولیه فروش و پخش مواد مخدر در جامعه است.

 زیرا به یقین می  توان گفت که پخش کننده گان مواد مخدر در اندازه های مصرف شخصی همان معتاد هستند.

ازنظر عاطفی و روانی زنده گی معتادین مخصوصاً زندگی معتادین به هیروئین آن قدر کثیف که حتی به حیوانات هم شباهت ندارد معتاد به بوی کثیف عادت کرده و عادت گرفته است.

معتادین به هیروئین سعی می کنند؛ هیروئین را در جاهای کثیف و بد بو مثل مستراح و گوشه های خراب که کثافات پیشاب در آنجا جمع شده و بوی بد به مشام برسد، مصرف و تزریق بکنند.

معتادین به هیروئین آنقدر سست و بی اراده هستند که  هنگام شب حتی برای رفع حاجت به مستراح نمی روند بلکه کاسه در کنار بستر خود می گذارند و در آن رفع حاجت می کنند و هر وقت که ظرف پر شد و بعداً آن را خالی می کنند، دیر به حمام میروند، طهارت نمی گیرند و بدن و شلوار آنها همیشه بد بو است .

این افراد درصورتیکه همسر اختیار کرده باشند، به هیچ وجه نمیتوانند همسر شان را در تحمل چنین وضع وادار کنند؛ فلهدا این چنین اثر اعتیاد بر جامعه از اینجا ناشی می شود که اگر پایه های اخلاقی همسران این معتاد اندکی سست باشد فساد و فحشا به سراغ شان خواهد آمد و اگر همسر آن پاک دامن باقی بماند حتماً طلاق و جدایی پیش خواهد آمد که در این صورت نیز به جمع زنان بی شوهر و بی سرپرست در جامعه اضافه خواهد شد.

بااین حال عوارض دیگر به عوارض گوناگون اجتماعی افزوده خواهد شد و برشمار فرزندان بی سرپرست و بدون درک و محبت پدری و مادری افزوده خواهد شد.

 اثر ششم اعتیاد بر جامعه زیاد شدن بیکاری در آن و ایجاد مشاغل کاذب مثل سگرت فروشی، دلالی و غیره است.
اگر جامعه ازبنیاد اقتصادی خوب برخودار نباشد تورم اقتصادی را به مراتب افزونتر می نماید.

 اثرهفتم اعتیاد در جامعه مراوده و مصاحبت همه روزه افراد سالم جامعه به این افراد است که در درازمدت اخلاقیات بد آنان درافراد سالم اثر مخرب و سوء خواهد داشت و چون معتادین در ارتباطات روزمره خود هیچ وقت علت واقعی اعتیاد خود شان را بیان نخواهد کرد و همیشه اجتماع ودولت را مقصر قلمداد خواهند نمود.

امان الله واحدی