آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه میزان

2019-10-24 CNJC-LOGO

 

گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار، ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی و محاکم ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر
در جریان ماه میزان سال ۱۳۹۸ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۷۴ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۸۰ تن به شمول ۱ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر ارسال نموده اند.

ازجملۀ بازداشت شده گان ۱۳ تن به شمول ۱ خانم آن افرادی اند که میخواستند مواد مخدر از نوع هیروئین وچرس را با استفاده ازشیوه های جاسازی دربطن و بکس های سفری شان از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشور هندوستان  انتقال دهند که از سوی موظفین پولیس و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدرشناسائی و بازداشت شده اند.

مدیریت تدقیق ،بررسی ولابراتورمرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر ارسال داشته است. 

به اساس پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی وحکم محکمه ابتدائیه به تعداد ۲۱عراده واسطه نقلیه ، ۱۴میل اسلحه و۱۲۶ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران بدست آمده بود مصادره نموده و همچنان مبلغ (۱۶۹۳۱۰)افغانی پول نقد ومبلغ (۲۰۵۰)دالر امریکایی از نزد قاچاقبران حصول و به حساب قطعی تحویل دافغانستان بانک گردیده است.

درهمین حال درجریان ماه میزان سال۱۳۹۸ از جانب محکمه ابتداییه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر144 تن به شمول 13 تن موظفین خدمات عامه، و۳ خانم درپیوند به ۹۴ قضیه ازیکسال الی 30 سال حبس محکوم به مجازات شده اند و همچنان از جانب محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر ۹۴ تن به شمول ۸ تن موظفین خدمات عامه و۲خانم درارتباط به ۶۶ قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

از جانب دیگر طی این مدت پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط محکمه دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به قطعیت۷۵ قضیه فیصله صادر شده است.

قابل تذکراست که درپیوند به قضیه های واصله درماه میزان در مجموع به مقدار (۶۳٫۹۵۵) کیلوگرام هیرویین، (۹٫۱۲۳) کیلوگرام مورفین،(۳۳۸٫۹۹) کیلوگرام تریاک(۳۶۴٫۳۶۵)  کیلوگرام چرس،(۱۱۸۸۰۰)کیلوگرام خشخاش،(۲۴۰۶)لیترمشربات الکولی، (۶۴٫۷۸۴) کیلوگرام مت امفتامین ،(۴۵۵۰) کیلوگرام بنگدانه،(۲۷) لیترتیزاب و(۲٫۴۱۱) کیلوگرامه تابلیت روانگردان (ک) کشف وضبط گردیده است.

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدردر جریان ماه میزان:

درجریان ماه میزان سال روان ولایت کابل باداشتن ۱۷ قضیه وننگرباداشتن ۱۶ قضیه قاچاق مسکرات و مواد مخدر در صدر فهرست ولایات دارای قضایای بلند قاچاق مسکرات ومواد مخدر قرارگرفته اند.

این درحالی است که در جریان ماه سنبله سال روان در پیوند به ۹۰ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۱۰۲ تن به شمول ۳ خانم ویک تبعه ایرانی را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر فرستاده شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.