آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه جدی

2019-01-22 CNJC-LOGO

 گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار، ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی و محاکم ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر

 به تعداد ۹۳ تن به شمول یک خانم درپیوند به ۶۱ قضیه جرایم مسکرات ومواد مخدر، طی ماه جدی سال ۱۳۹۷ خورشیدی ازجانب محاکم ابتداییه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدرطی جلسات علنی ازیکسال و۶ ماه الی ۱۷ سال حبس محکوم به مجازات شده اند.

ازجمع محکومین ۳۳ تن درپیوند به ۱۷ قضیه ازیک سال و۶ ماه الی ۱۷ حبس سال ازجانب محکمه ابتداییه محکوم به مجازات شده اند و همچنان ۶۰ تن به شمول یک خانم  از جانب محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر درارتباط به ۴۴ قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

این افراد توسط ارگان های کشفی وامنیتی، درارتباط به قاچاق بیش از۳۰۷ کیلوگرام مواد مخدرنوع هیرویین ،بیش از۶۸ کیلوگرام مورفین ،بیش از ۲۱۲۱ کیلوگرام تریاک ، بیش از۹۸۲ کیلوگرام چرس ،بیش از۳کیلو گرام مت امفتامین)شیشه)،۳۵۰ لیترمشروبات الکولی،۷۰۰لیتراستیک انهایدراید،۱۷۰۲۸ لیترمواد کیمیاوی مایع و۱۰ گرام تابلیت روانگردان (K) ازنقاط مختلف کشوربازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی بادوسیه های نسبتی شان به این مرکز ارسال شده بودند که ازجانب محاکم این مرکز ،درمورد شان اصدارحکم صورت گرفته است.

طی همین میعاد ۱۲ تن که میخواستند مواد مخدر از نوع هیروئین را با استفاده ازشیوه های جاسازی در بطن و بکس های سفری شان، از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشورهای هندوستان  وامارات متحده عربی انتقال دهند از سوی ارگان های کشفی وامنیتی و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدرشناسائی و بازداشت شده اند.

به اساس پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی وحکم محکمه ابتدائیه به تعداد۲۳ عراده واسطه نقلیه ،۱ عراده موترسایکل، ۲ میل اسلحه ،و۱۰۶ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران بدست آمده بود مصادره نموده و همچنان مبلغ (۴۲۱۷۷۷۳)افغانی پول نقد ومبلغ (۳۵۵۰)دالر امریکایی از نزد قاچاقبران حصول و به حساب قطعی تحویل دافغانستان بانک گردیده است.

از جانب دیگر طی این مدت پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط محکمه دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به قطعیت۴۶ قضیه فیصله صادر شده است.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن حد اقل یک کیلوگرام هیروئین،یک کیلوگرام مورفین،۱۰ گرام مواد مسکرات سنتیتیک، ۵لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیش از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،۲۰۰لیترمشروبات الکولی، ۱۰ کیلوگرام تریاک و۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.

این درحالی است که درماه قوس همین سال  به تعداد ۲۶ تن درپیوند به ۲۱ قضیه جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدرازجانب محاکم ابتدائیه ازیکسال و۶ماه الی ۲۰سال حبس محکوم به مجازات شده بودند وهمچنان ازجانب محکمه استیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر ۴۳ تن درارتباط به ۳۴ قضیه طی جلسات علنی به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده بودند.