آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه سرطان

2021-07-27 CNJC-LOGO

 

گزارش مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار، ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی و محاکم ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با مواد مخدرومسکرات

در جریان ماه  سرطان سال ۱۴۰۰ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۴۲ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۶۳ تن به شمول ۸ خانم  را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر ومسکرات ارسال نموده اند.

ازجملۀ بازداشت شده گان ۱۰ تن افرادی اند که میخواستند مواد مخدرنوع هیرویین را با استفاده ازشیوه های جاسازی دربطن وبیک سفری ومواد مشبوع شده درپارچۀ اسفنج  از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشور هندوستان انتقال دهند که از سوی موظفین پولیس و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با مواد مخدرومسکرات شناسائی و بازداشت شده اند.

مدیریت تدقیق ،بررسی ولابراتورمرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه با مواد مخدرومسکرات ارسال داشته است.  

به اساس پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی وحکم محکمه ابتدائیه به تعداد ۱۷عراده واسطه نقلیه ،۳عراده موترسایکل،۳ میل اسلحه مختلف النوع و۸۲ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد بازداشت شدگان کشف وضبط گردیده و همچنان مبلغ (۵۵۸۳۵۱)افغانی ومبلغ (۲۴۴۰) دالر پول نقد از نزد قاچاقبران مصادره و به حساب قطعی تحویل دافغانستان بانک گردیده است.

درهمین حال درجریان ماه سرطان سال۱۴۰۰ از جانب محکمه ابتداییه مبارزه با مواد مخدرومسکرات ۷۶ تن به شمول ۶ تن موظفین خدمات عامه و۳ تن خانم درپیوند به ۵۱ قضیه ازیکسال و۶ماه الی ۳۰ سال حبس محکوم به مجازات شده اند  و همچنان از جانب محکمه استیناف مبارزه با مواد مخدرومسکرات ۹۱ تن به شمول ۳تن موظف خدمات عامه و۲ تن خانم درارتباط به ۶۲ قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات گردیده اند.

از جانب دیگر طی این مدت پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان نیزبه قطعیت ۳۴ قضیه فیصله صادر شده است.

قابل تذکراست که درپیوند به قضیه های واصله درماه سرطان در مجموع به مقدار (۸۸۶‚۶۱) کیلوگرام هیرویین ،(۶۴) کیلوگرام تریاک، (۵۰۵‚۵۱۶)  کیلوگرام چرس ،(۱۵۳۶) لیترمشربات الکولی، (۵۱۲‚۳۵) کیلوگرام مت امفتامین(شیشه) ،(۵۳۶‚۱) کیلوگرام تابلیت روان گردان(ک)،( ۶۲۵‚۴۴۱) کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد و(۱۲۵) لیترمواد کیمیاوی مایع  کشف وضبط گردیده است.

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدردر جریان ماه سرطان:

درجریان ماه سرطان سال روان ولایت  کابل باداشتن ۱۷ قضیه  وننگرهار باداشتن ۱۰ قضیه قاچاق مسکرات و مواد مخدر در صدر فهرست ولایات دارای قضایای بلند قاچاق مسکرات ومواد مخدر قرارگرفته اند.

این درحالی است که در جریان ماه  جوزا سال روان در پیوند به ۶۱ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۸۲ تن به شمول ۵ تن خانم و۱ تبعه ایران را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه بامواد مخدرومسکرات فرستاده شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه بامواد مخدرومسکرات؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵۰ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.