General error Textpattern Error: Data too long for column 'page' at row 1 on line 95
Counter Narcotics Justices Center (CNJC): ۱۸ تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر محکوم به حبس شدند

آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

۱۸ تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر محکوم به حبس شدند

2021-07-06 CNJC Photo

 

درجریان یک هفته گذشته ۱۸ تن درپیوند به ۱۵ قضیه جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدرازجانب محاکم ابتدائیه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات طی جلسات علنی از۷سال الی ۱۶ سال حبس محکوم به مجازات شده اند.

ازجمع محکومین ۴ تن درپیوند به ۴ قضیه از۷ سال الی ۱۶ سال حبس ازجانب محکمه ابتداییه مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات محکوم به مجازات شده اند و همچنان ۱۴ تن از جانب محکمه استیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات درارتباط به ۱۱ قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

ارگان های کشفی به طورمجموعی ازنزد محکومین یاد شده به مقدار (۲۸۱‚۱۶) کیلوگرام مواد مخدرنوع هیرویین ، (۸۹‚۵۴۷) کیلوگرام تریاک،(۵۵) کیلوگرام چرس ،(۴۷‚۸) کیلوگرام مت امفتامین(شیشه) و(۴۵۴۰) لیترایتانول را کشف وضبط نموده وسپس غرض تعقیب عدلی وقضایی بادوسیه های نسبتی شان به مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدرومسکرات ارسال نموده بود که پس ازتحقیق واقامه دعوی توسط څارنوالان موظف ازجانب محاکم این مرکز ،درمورد شان اصدارحکم صورت گرفته است.

درجریان یک هفته گذشته، پولیس مبارزه باموادمخدرومسکرات وسایرارگانهای کشفی وامنیتی کشور،درارتباط به جرایم قاچاق مواد مخدر۲۰ تن مظنون را درپیوند به ۱۷ قضیه بازداشت ومظنونین را بادوسیه های نسبتی شان به منظور تعقیب عدلی وقضایی  به مرکز عدلی وقضائی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ارسال داشته اند.

این افراد بامقادیری ازانواع مواد مخدرازولایات کابل ،دایکندی،بدخشان،زابل وننگرهاربازداشت گردیده اند  که پس ازبررسی ها ابتدایی ۷۲ ساعته توسط مدیریت عمومی تدقیق ، بررسی ولابراتور مرکز ، مظنونین  با دوسیه های  نسیتی  شان  به منظور تحقیقات بیشتر به ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه با مسکرات ومواد مخدرارسال شده اند.   

ازجملۀ بازداشت شده گان ۳ تن آن افرادی اند که میخواستند مواد مخدر از نوع هیرویین را با استفاده ازشیوه های جاسازی دربطن از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشورهندوستان انتقال دهد که از سوی ارگان های کشفی وامنیتی و څارنوال موظف مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات شناسائی و بازداشت شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه بامواد مخدرومسکرات؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵۰ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.