Tag error: <txp:article_custom section="dari" category="video" limit="1"> ->  Textpattern Error: Incorrect DATETIME value: '0000-00-00 00:00:00' while parsing form None on page dari
Tag error: <txp:article_custom id="225"> ->  Textpattern Error: Incorrect DATETIME value: '0000-00-00 00:00:00' while parsing form None on page dari
Counter Narcotics Justices Center (CNJC): محکومیت ۲۶تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر

محکومیت ۲۶تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر

2021-06-15 CNJC-LOGO

 

درجریان یک هفته گذشته ۲۶ تن درپیوند به ۲۲ قضیه جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدرازجانب محاکم ابتدائیه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات طی جلسات علنی از۵ سال الی ۲۰ سال و۷ ماه و۴ روز حبس محکوم به مجازات شده اند.

ازجمع محکومین ۷ تن درپیوند به 7قضیه از۵ سال الی ۲۰ سال و ۷ ماه و۴ روزحبس ازجانب محکمه ابتداییه مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات محکوم به مجازات شده اند و همچنان ۱۹ تن از جانب محکمه استیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات درارتباط به ۱۵ قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

ارگان های کشفی به طورمجموعی ازنزد محکومین یاد شده به مقدار (۷۲۶‚۱۱۰) کیلوگرام مواد مخدرنوع هیرویین،(۱۸۷) کیلوگرام مورفین ، (۷‚۴۲) کیلوگرام تریاک،(۱۴۶) کیلوگرام چرس و (۶) کیلوگرام مت امفتامین(شیشه) را کشف وضبط نموده وسپس غرض تعقیب عدلی وقضایی بادوسیه های نسبتی شان به مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدرومسکرات ارسال نموده بود که پس ازتحقیق واقامه دعوی توسط څارنوالان موظف ازجانب محاکم این مرکز ،درمورد شان اصدارحکم صورت گرفته است.

درجریان یک هفته گذشته، پولیس مبارزه باموادمخدرومسکرات وسایرارگانهای کشفی وامنیتی کشور،درارتباط به جرایم قاچاق مواد مخدر۱۶ تن مظنون به شمول ۱ تن خانم را درپیوند به ۱۱ قضیه بازداشت ومظنونین را بادوسیه های نسبتی شان به منظور تعقیب عدلی وقضایی  به مرکز عدلی وقضائی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ارسال داشته اند.

این افراد بامقادیری ازانواع مواد مخدرازولایات کابل ،لغمان،پروان،کندهار،تخار،بدخشان وننگرهاربازداشت گردیده اند  که پس ازبررسی ها ابتدایی ۷۲ ساعته توسط مدیریت عمومی تدقیق ، بررسی ولابراتور مرکز ، مظنونین  با دوسیه های  نسیتی  شان  به منظور تحقیقات بیشتر به ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه با مسکرات ومواد مخدرارسال شده اند.   

ازجملۀ بازداشت شده گان ۴ تن آن افرادی اند که میخواستند مواد مخدر از نوع هیرویین را با استفاده ازشیوه های جاسازی دربطن از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشورهندوستان انتقال دهند که از سوی ارگان های کشفی وامنیتی و څارنوال موظف مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات شناسائی و بازداشت شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه بامواد مخدرومسکرات؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵۰ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.