آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه حمل ۱۴۰۰

2021-04-25 CNJC-LOGO

 

گزارش مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار، ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی و محاکم ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با مواد مخدرومسکرات

در جریان ماه  حمل سال ۱۴۰۰ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۷۷ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۹۲ تن به شمول ۱ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر ومسکرات ارسال نموده اند.

ازجملۀ بازداشت شده گان ۱۲ تن به شمول ۱ تن خانم  افرادی اند که میخواستند مواد مخدرنوع هیرویین را با استفاده ازشیوه های جاسازی دربطن،بیک وولچراز میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشورهای هندوستان و دوبی انتقال دهند که از سوی موظفین پولیس و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با مواد مخدرومسکرات شناسائی و بازداشت شده اند.

مدیریت تدقیق ،بررسی ولابراتورمرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه با مواد مخدرومسکرات ارسال داشته است.  

به اساس پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی وحکم محکمه ابتدائیه به تعداد ۱۶عراده واسطه نقلیه ،۲ عراده موترسایکل، ۱میل اسلحه و۱۱۰ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران کشف وضبط گردیده و همچنان مبلغ (۶۶۲۹۵۱)افغانی و(۵۴۸۶) دالرپول نقد از نزد قاچاقبران حصول و به حساب قطعی تحویل دافغانستان بانک گردیده است.

درهمین حال درجریان ماه حمل سال۱۴۰۰ از جانب محکمه ابتداییه مبارزه با مواد مخدرومسکرات ۱۷۴ تن به شمول ۱۳ تن موظفین خدمات عامه ،۴ تن خانم و۱ تن تبعه خارجی درپیوند به ۱۲۰ قضیه از ۳ ماه الی ۳۰ سال حبس محکوم به مجازات شده اند  و همچنان از جانب محکمه استیناف مبارزه با مواد مخدرومسکرات ۱۱۰ تن به شمول ۵ تن موظفین خدمات عامه درارتباط به ۸۷ قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

از جانب دیگر طی این مدت پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط محکمه دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به قطعیت ۳۴ قضیه فیصله صادر شده است.

قابل تذکراست که درپیوند به قضیه های واصله درماه حمل در مجموع به مقدار (۶۰۱‚۱۰۵) کیلوگرام هیرویین ،(۲۴۰) کیلوگرام مورفین،(۸۲۲‚۲۴۴۳) کیلوگرام تریاک(۱۹‚۱۳۵۰)  کیلوگرام چرس ،(۵۶۴۱) لیترمشربات الکولی، (۳۳۲‚۳۴) کیلوگرام مت امفتامین(شیشه) ،(۳۶۲۱۶) کیلوگرام بنگدانه،(۷۲۵‚۱) کیلوگرام تابلیت روان گردان(ک) و(۳۱۲۰) کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد کشف وضبط گردیده است.

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدردر جریان ماه حمل:

درجریان ماه حمل سال روان ولایت کابل باداشتن ۲۰ قضیه وننگرهار باداشتن ۱۹ قضیه قاچاق مسکرات و مواد مخدر در صدر فهرست ولایات دارای قضایای بلند قاچاق مسکرات ومواد مخدر قرارگرفته اند.

این درحالی است که در جریان ماه حوت سال ۱۳۹۹ در پیوند به ۹۶ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۱۳۲ تن به شمول ۴ تن خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر فرستاده شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه بامواد مخدرومسکرات؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵۰ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.