آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

نزدیک به دو هزار سیت تیلیفون مصادره شدۀ قاچاقبران به گمرک کابل تسلیم داده شد

2021-01-10 CNJC Photo

 

به تعداد (۱۹۶۷) سیت تلیفون های مختلف النوع همراه که ازنزد قاچاقبران مواد مخدرومسکرات کشف ضبط شده بود پس ازحکم محاکم  مصادره و به تاریخ ۲۰ جدی سال ۱۳۹۹رسماْ به ریاست گمرک ولایت کابل سپرده شد.

تیلیفون های مصادره شده مربوط به قضیه های جرایم قاچاق مواد مخدر ومسکرات است که درطی سالهای ،۱۳۹۶ ،۱۳۹۸،۱۳۹۷ الی اخیرماه قوس سال۱۳۹۹خوشیدی ازسوی ارگان کشفی وامنیتی غرض تعقیب عدلی وقضایی به مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدرومسکرات ارسال شده بودند.

 از مجموع تیلیفون های مصادره شده به تعداد ۱۳۱سیت مربوط به قضایایی سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۷ ،۱۴۵۲سیت مربوط به قضایایی سال ۱۳۹۸ وتعداد ۳۸۴ سیت ازبابت قضایایی حکم شده الی اخیر ماه قوس سال ۱۳۹۹ خورشیدی میباشد.

 مطابق ماده ۳۲ قانون مبارزه بامواد مخدر و مسکرات ((مواد مخدر و مسکرات وسایل و تجهیزاتی که در تهیه، تولید و پروسس آنها استعمال میشود و سایر وجوه و دارایی های منقول و غیر منقول که در ارتکاب جرایم مواد مخدر ومسکرات به کار گرفته شده یا از ارتکاب آن حاصل شده و یا به قصد ارتکاب آن تهیه شده باشد،مصادره می گردد)) .   

حین تسلیمی تیلیفون های مصادره شده، احسان الله مدیرضبطی ریاست گمرک کابل از کار و فعالیت خستگی ناپذیر مسوولین مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر و مسکرات ابراز قدردانی کرده افزود که سپردن تیلیفون های ضبط شده ازنزد قاچاقبران  به گمرک کابل نمایانگر شفافیت کاری وعدم فساد دراین مرکز می باشد.

وی همچنان گفت که ریاست گمرک کابل همواره دراین راستا با مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدرهمکاربوده وخواهد بود.

این درحالی است که ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدردرجریان سال ۱۳۹۸ خورشیدی ۱۵۲۹ سیت تیلیفون های مختلف النوع را که ازنزدقاچاقبران درجریان سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷ و۱۳۹۸ کشف وضبط شده بودند؛ پس ازحکم قطعی محاکم ثلاثه غرض لیلام رساندن به گمرک کابل نیز سپرده بود.