General error Textpattern Error: Data too long for column 'page' at row 1 on line 95
Counter Narcotics Justices Center (CNJC): چنانچه استعمال مواد مخدر حرام است، قطعاً خرید و فروش آن نیز حرام است

آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

چنانچه استعمال مواد مخدر حرام است، قطعاً خرید و فروش آن نیز حرام است

2021-01-02 CNCJ Photo

 

دین مقدس اسلام چنانچه استعمال مواد مخدر را حرام قرارداده است، قطعاً خرید وفروش آن را نیز حرام دانسته است.

علمای دینی به این باوراند که دین مبین اسلام همان گونه که استعمال مواد مخدررا برای مسلمانان حرام قرارداده است ، خرید وفروش آن را بصورت قطع ممنوع وحرام قرارداده است زیرا فروختن آن به مسلمانان باعث رواج گناه استعمال مخدرات و موجب فساد اخلاقی و سلامت جامعه مسلمانها می گردد، و کمک رساندن به کسانی است که مواد مخدر مصرف می کنند. درحالیکه خداوند گفته است: (هرگز) در راه گناه و تعدی همکاری ننمایید، و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است.

مولوی جمعه یکتن ازملاامامان مساجد شهرکابل پیرامون استعمال مواد مخدرونیزخرید وفروش آن درروشنائی رهنمودهای دین مقدس اسلام درمصاحبه با مجلۀ(آگاهی ) چنین ابرازنظرنمود:

قسمیکه استفادۀ مشروبات الکولی ومواد مخدر ممنوع وحرام است ، فروش شراب ومواد مخدر نیز حرام است، زیرا هر دو در حکم مشابه اند. و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده اند:

((هرگاه الله متعال خوردن چیزی را بر مردم حرام گرداند، پول آنرا نیز بر آنها حرام می گرداند.))

وی میگوید که مصرف دُخانیات حرام است، زیرا پلید هستند و ضررهای بسیاری دارند. الله متعال برای بندگانش خوردنیها و نوشیدنی‌های پاک و حلال را مشخص نموده و اشیای پلید را برای آنان حرام قرار داده است بناً افرادیکه چیزیهای حرام درمیان مردم عام می سازد وبه فروش می رسانند بدون شک که گناه بس بزرگ را مرتکب می شوند وباید ازاین عمل خویش دست بردارند ونادم شوند.

این عالم دین همچنان خاطرنشان نمود که تمام انواع دُخانیات پلید و حرام هستند و همه مخدرات این گونه هستند. مصرف، فروش و تجارت دُخانیات حرام و ناجایز است.

موصوف درعین حال گفت که مصرف کننده و فروشندۀ  دُخانیات چون مرتکب گناه عظیم  می شوند لازم است که آنها توبه کنند و به سوی الله باز گردد و از گذشته خویش پشیمان باشند. درآینده به این راه باز نگردد. وهرکس صادقانه توبه کند، الله تعالی توبه‌ اش را می‌پذیرد.

اومی افزاید ، کسانیکه درقاچاق وخرید وفروش مشروبات الکولی ومواد مخدر دست دارند ، درحقیقت جامعه را به سوی نابودی می کشانند بناً نیازاست تاجلو این گونه افراد گرفته شود.

مولوی جمعه خاطرنشان ساخت، آنهای که مشروبات الکولی ومواد مخدر را به بازار عرضه می نمایند وباعث ترویج چیزهای حرام ومنکر می شوند ؛باید بدانند که  آنها خلاف تمام موازین ملی وبین المللی عمل کرده وجا دارد تا بااین گونه افراد برخورد جدی صورت بگیرد تا جامعه ازشر آنها درامان باشد.

ازسویی هم این عالم دین اذعان داشت ،افرادیکه مشروبات الکولی ومواد مخدر را درجامعه پخش میکنند وسبب اعتیاد مردم می شوند به معنی این است که  انسان ها را به قتل می رسانند ویاخون افراد را می مکد وبعد به بازار عرضه نمایند.

موصوف همچنان ازمسوولان دولتی میخواهد تا ازهر راه ممکن جلو خرید وفروش مشروبات الکولی ومواد مخدر را درشهرکابل وسایرنقاط کشور بگیرند وباتخلف کاران برخورد جدی وقانونی نمایند.