آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

بیش از ۲۷۰ تن بشمول ۱۲خانم و یک تبعه پاکستانی در پیوند به قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند

2020-12-23 CNJC Photo

 

در جریان ربع سوم سال۱۳۹۹بطورمجموعی ۲۳۵ قضیه به مظنونیت ۲۷۸ تن به شمول ۱۲خانم ویک تبعه پاکستان به ظن قاچاق مسکرات ومواد مخدر که ازسراسرکشورتوسط پولیس مبارزه با مواد مخدر و سایر ارگان های کشفی و امنیتی بازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی به مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدرومسکرات مواصلت ورزیده است.

مدیریت تدقیق، بررسی ولابراتورمرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مواد مخدر ومسکرات ارسال داشته است .

ازجملۀ بازداشت شده گان ۴۷ تن به شمول ۴ تن خانم  که میخواستند مواد مخدر از نوع هیرویین را با استفاده ازشیوه های جاسازی دربطن ، تیوپ ولچرو بکس های سفری از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشورهای دبی وهندوستان انتقال دهند که از سوی موظفین پولیس و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با مواد مخدرومسکرات شناسائی و بازداشت شدند.

به اساس پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی وحکم محکمه ابتدائیه به تعداد ۶۰عراده واسطه نقلیه،۹عراده موترسایکل ، ۵۰۴ سیت موبایل همراه مختلف النوع و۱۲میل اسلحه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران بدست آمده بود مصادره نموده و همچنان مبلغ (۱۰۸۵۴۲۴)افغانی ومبلغ (۲۵۶) دالر امریکایی از نزد قاچاقبران توسط پولیس ضبط شده بود نیزمصادره و به حساب قطعی تحویل دافغانستان بانک گردیده است.

درهمین حال درجریان ربع سوم ۱۳۹۹از جانب محکمه ابتداییه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر۴۶۰ تن به شمول ۶۲ تن موظفین خدمات عامه و۱۱ تن خانم درپیوند به ۳۲۲ قضیه  از۳ماه الی ۳۰ سال حبس محکوم به مجازات شده اند و همچنان از جانب محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر ۳۹۳ تن به شمول ۳۹ تن موظفین خدمات عامه ،۴ تن خانم ویک تن تبعه خارجی درپیوند به ۲۹۵ قضیه به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

همچنان طی سه ماه گذشته محاکم ابتداییه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر بنابرنبود دلایل الزام برای ۵۸ نفر به شمول ۱۷ تن موظفین خدمات عامه و۱ تن خانم برائت داده اند.

از جانب دیگر طی این مدت پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط محکمه دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به قطعیت۱۲۶ قضیه فیصله صادر شده است.

درپیوند به قضایای یاد شده پولیس مبارزه بامواد مخدر، مقادیری ازمسکرات،مواد مخدر،مواد کیمیاوی جامد ومایع وتابلیت های روانگردان(ک)را نیزکشف وضبط نموده که قرارذیل می باشد:

هیرویین (۴۶۲,۵۳۱)کیلوگرام
مورفین (۲۲,۲۸) کیلوگرام
تریاک  (۵۵۸,۱۶۷) کیلوگرام
چرس (۳۳۵۴۰) کیلوگرام
مت امتامین (شیشه) ( ۱۹۷,۵۸۲) کیلوگرام
تابلیت های روانگردان(ک) (۷,۷۸) کیلوگرام
تیزاب( ۲۳۵,۸) لیتر
مواد کیمیاوی جامد(۲۲۲) کیلوگرام
مشروبات الکولی(۳۶۵۵۸,۲۵) لیتر
بنگدانه (۱۳۶۵) کیلوگرام
خشخاش(۱۴۳۳) کیلوگرام
موادمخدرنامشخص:(۱۳,۷۴۸) کیلوگرام
مواد کیمیاوی مایع:(۳۲۵) لیتر
 
ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

طی ربع سوم سال ۱۳۹۹ خورشیدی ولایت کابل باداشتن ۸۸ قضیه جرمی مسکرات ومواد مخدر وننگرهار باداشتن ۳۸قضیه جرمی مسکرات ومواد مخدردرصدرفهرست ولایات دارای قضایای جرمی مسکرات ومواد مخدرقرارگرفته اند.

این درحالی است که در جریان دوم نخست سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۲۵۹ قضیه به مظنونیت ۳۵۲ تن مظنون به شمول ۶ تن خانم به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به مدیریت عمومی تدقیق ، بررسی ولابراتواراین مرکز مواصلت ورزیده بود.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه بامواد مخدرومسکرات؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین، بیشتر از۱۰ گرام مواد مخدرسنتیتیک، بیشتراز ۵لیتر تیزاب استیک انهایدرایت، مرتکب زرع بیشر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر، بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی، بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.