آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه قوس

2020-12-23 CNJC-LOGO

 

گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار، ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی و محاکم ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با مواد مخدرومسکرات


در جریان ماه قوس سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۸۸ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۹۲ تن به شمول ۲خانم ویک تبعه پاکستان را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر ومسکرات ارسال نموده اند.

ازجملۀ بازداشت شده گان ۱۵ تن  به شمول ۱ تن خانم  افرادی اند که میخواستند مواد مخدرنوع هیرویین را با استفاده ازشیوه های جاسازی دربکس  های سفری ،بطن وتیوپ ولچر از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشورهندوستان انتقال دهند که از سوی موظفین پولیس و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با مواد مخدرومسکرات شناسائی و بازداشت شده اند.

مدیریت تدقیق ،بررسی ولابراتورمرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه با مواد مخدرومسکرات ارسال داشته است. 

به اساس پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی وحکم محکمه ابتدائیه به تعداد ۲۳عراده واسطه نقلیه ،۱عراده موترسایکل، ۹میل اسلحه و۱۹۹ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران کشف وضبط گردیده و همچنان مبلغ (۸۲۲۲۶۳)افغانی پول نقد ومبلغ (۱۰۰)دالر امریکایی از نزد قاچاقبران حصول و به حساب قطعی تحویل دافغانستان بانک گردیده است.

درهمین حال درجریان ماه قوس سال۱۳۹۹ از جانب محکمه ابتداییه مبارزه با مواد مخدرومسکرات ۱۴۸ تن به شمول ۱۸ تن موظفین خدمات عامه و۶ تن خانم درپیوند به ۱۰۱ قضیه از ۱ سال و۳ماه الی ۳۰ سال حبس محکوم به مجازات شده اند  و همچنان از جانب محکمه استیناف مبارزه با مواد مخدرومسکرات ۱۲۱ تن به شمول ۱۶ تن موظفین خدمات عامه و۳تن خانم درارتباط به ۹۶ قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

از جانب دیگر طی این مدت پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط محکمه دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به قطعیت۲۱ قضیه فیصله صادر شده است.

قابل تذکراست که درپیوند به قضیه های واصله درماه قوس در مجموع به مقدار (۱۱۲,۵۰۱) کیلوگرام هیرویین ،(۲۹۷,۸۵۵) کیلوگرام تریاک(۳۲۹۲۳,۵۲)  کیلوگرام چرس ،(۳۵۵۹۵,۵) لیترمشربات الکولی، (۶۲,۶۹۷) کیلوگرام مت امفتامین(شیشه) ،(۱۸۲) کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد،(۸,۵)لیتر تیزاب،(۱,۹۶) کیلوگرام مواد مخدرنامشخص،(۱۲۳۵) کیلوگرام بنگدانه،(۷,۰۸۴) کیلوگرام تابلیت روان گردان(ک) و(۱۷۸)کیلوگرام خشخاش کشف وضبط گردیده است.

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدردر جریان ماه قوس:

درجریان ماه قوس سال روان ولایت کابل باداشتن ۲۹ قضیه وننگرهار باداشتن ۱۷ قضیه قاچاق مسکرات و مواد مخدر در صدر فهرست ولایات دارای قضایای بلند قاچاق مسکرات ومواد مخدر قرارگرفته اند.

این درحالی است که در جریان ماه عقرب سال روان در پیوند به ۷۴ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۸۸تن به شمول ۶تن خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر فرستاده شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه بامواد مخدرومسکرات؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.