آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه عقرب

2020-11-24 CNJC-LOGO

 

گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار، ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی و محاکم ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات

در جریان ماه عقرب سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۷۴ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۸۸ تن به شمول ۶ خانم  را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر ومسکرات ارسال نموده اند.

ازجملۀ بازداشت شده گان ۱۶ تن  به شمول ۱ تن خانم  افرادی اند که میخواستند مواد مخدرنوع هیرویین را با استفاده ازشیوه های جاسازی دربکس  های سفری شان از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشورهندوستان انتقال دهند که از سوی موظفین پولیس و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با مواد مخدرومسکرات شناسائی و بازداشت شده اند.

مدیریت تدقیق، بررسی ولابراتورمرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه با مواد مخدرومسکرات ارسال داشته است.  

به اساس پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی وحکم محکمه ابتدائیه به تعداد ۱۷عراده واسطه نقلیه ،۴عراده موترسایکل، ۳میل اسلحه و۱۳۷ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران کشف وضبط گردیده و همچنان مبلغ (۲۰۴۷۶۱)افغانی پول نقد ومبلغ (۵۰)دالر امریکایی از نزد قاچاقبران حصول و به حساب قطعی تحویل دافغانستان بانک گردیده است.

درهمین حال درجریان ماه عقرب سال۱۳۹۹ از جانب محکمه ابتداییه مبارزه با مواد مخدرومسکرات ۱۲۴ تن به شمول ۱۶ تن موظفین خدمات عامه و۲تن خانم درپیوند به ۹۱ قضیه از ۵ سال الی ۳۰ سال حبس محکوم به مجازات شده اند  و همچنان از جانب محکمه استیناف مبارزه با مواد مخدرومسکرات ۱۲۳ تن به شمول ۱۷ تن موظفین خدمات عامه و۱تن خانم درارتباط به ۸۶ قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

از جانب دیگر طی این مدت پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط محکمه دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به قطعیت۶۷ قضیه فیصله صادر شده است.

قابل تذکراست که درپیوند به قضیه های واصله درماه عقرب در مجموع به مقدار (۱۳۶,۷۴۲) کیلوگرام هیرویین، (۱۹) کیلوگرام مورفین،(۱۱۸,۴۵۲) کیلوگرام تریاک(۳۱۰,۴۸۱)  کیلوگرام چرس ،(۱۰) لیترمشربات الکولی، (۹۷,۴۵۴) کیلوگرام مت امفتامین(شیشه) ،(۲۵) لیترمواد کیمیاوی مایع،(۱۱۰)لیتر تیزاب،(۲,۷۶۵) کیلوگرام مواد مخدرنامشخص و(۲۶۰)کیلوگرام خشخاش کشف وضبط گردیده است.
ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدردر جریان ماه عقرب:

درجریان ماه عقرب سال روان ولایت کابل باداشتن ۳۰ قضیه وننگرهار باداشتن ۱۳ قضیه قاچاق مسکرات و مواد مخدر در صدر فهرست ولایات دارای قضایای بلند قاچاق مسکرات ومواد مخدر قرارگرفته اند.

این درحالی است که در جریان ماه میزان سال روان در پیوند به ۷۳ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۹۸تن به شمول ۴تن خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر فرستاده شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه بامواد مخدرومسکرات؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.