آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه میزان

2020-10-27 CNJC-LOGO

 

گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار، ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی و محاکم ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر

در جریان ماه میزان سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۷۳ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۹۸ تن به شمول ۴ خانم  را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ارسال نموده اند.

ازجملۀ بازداشت شده گان ۱۶ تن  به شمول ۲ تن خانم  افرادی اند که میخواستند مواد مخدرنوع هیرویین را با استفاده ازشیوه های جاسازی دربط وبکس های سفری شان از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشورهای هندوستان وبلجیم انتقال دهند که از سوی موظفین پولیس و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات شناسائی و بازداشت شده اند.

مدیریت تدقیق ،بررسی ولابراتورمرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ارسال داشته است.  

به اساس پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی وحکم محکمه ابتدائیه به تعداد ۲۰عراده واسطه نقلیه ،۴عراده موترسایکل، ۱۳میل اسلحه و۱۶۸ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران کشف وضبط گردیده و همچنان مبلغ (۵۸۴۰۰)افغانی پول نقد ومبلغ (۱۰۶)دالر امریکایی از نزد قاچاقبران حصول و به حساب قطعی تحویل دافغانستان بانک گردیده است.

درهمین حال درجریان ماه میزان سال۱۳۹۹ از جانب محکمه ابتداییه مبارزه علیه مواد و مسکرات مخدر۱۸۸ تن به شمول ۲۸ تن موظفین خدمات عامه و۳تن خانم درپیوند به ۱۳۰ قضیه از ۳ماه الی ۳۰ سال حبس محکوم به مجازات شده اند  و همچنان از جانب محکمه استیناف مبارزه با مواد مخدرو مسکرات ۱۴۹ تن به شمول ۶ تن موظفین خدمات عامه و۱تن تبعه خارجی درارتباط به ۱۱۳ قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

از جانب دیگر طی این مدت پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه با مواد مخدرو مسکرات توسط محکمه دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به قطعیت۳۸ قضیه فیصله صادر شده است.

قابل تذکراست که درپیوند به قضیه های واصله درماه میزان در مجموع به مقدار (۲۱۳,۲۸۸) کیلوگرام هیرویین، (۳,۲۸) کیلوگرام مورفین،(۱۴۱,۸۶) کیلوگرام تریاک(۳۰۵,۹۹۹)  کیلوگرام چرس ،(۱۳۰) کیلوگرام بنگدانه،(۹۵۲,۷۵) لیترمشربات الکولی، (۳۷,۴۳۱) کیلوگرام مت امفتامین(شیشه) ،(۴۰)کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد،(۳۰۰) لیترمواد کیمیاوی مایع،(۱۱۷,۳)کیلوگرام تیزاب،(۹,۰۲۳) کیلوگرام مواد مخدرنامشخص،(۹۹۵)کیلوگرام خشخاش و(۰,۶۹۶) کیلوگرام تابلیت روانگردان (ک) کشف وضبط گردیده است.

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدردر جریان ماه میزان:

درجریان ماه میزان سال روان ولایت کابل باداشتن ۲۹ قضیه وهرات باداشتن ۹ قضیه قاچاق مسکرات و مواد مخدر در صدر فهرست ولایات دارای قضایای بلند قاچاق مسکرات ومواد مخدر قرارگرفته اند.

این درحالی است که در جریان ماه سنبله سال روان در پیوند به ۹۹ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۱۳۱تن به شمول ۴تن خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه مواد مخدر و مسکرات فرستاده شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.