آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

۵۰ تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر الی ۲۰سال حبس محکوم به مجازات شدند

2020-10-13 Presiner in Gial.jpg

 

درجریان یک هفته گذشته به تعداد ۵۰ تن درپیوند به ۳۳ قضیه جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدرازجانب محاکم ابتدائیه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات طی جلسات علنی از۲سال و۶ماه الی ۲۰ سال حبس محکوم به مجازات شدند.

ازجمع محکومین ۱۶ تن درپیوند به ۵ قضیه از۲ سال و۶ ماه الی ۲۰ سال حبس ازجانب محکمه ابتداییه مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات محکوم به مجازات شده اند و همچنان ۳۴ تن از جانب محکمه استیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات درارتباط به ۲۸قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

ارگان های کشفی به طورمجموعی ازنزد محکومین یاد شده به مقدار (۱۵,۴۲۵) کیلوگرام مواد مخدرنوع هیرویین (۸۶,۳۱) کیلوگرام مورفین،(۱۵۸)کیلوگرام تریاک ،(۱۰۳۵۰) کیلوگرام بنگدانه،(۱۸۰) کیلوگرام چرس ،(۸,۰۳۵)کیلوگرام مت امفتامین(شیشه)،(۱۵۸) لیترمواد کیمیاوی مایع،(۲۴) لیترکشمش تخمرشده و(۳۰۰) لیترمشروبات الکولی  را کشف وضبط نموده وسپس غرض تعقیب عدلی وقضایی بادوسیه های نسبتی شان به این مرکز ارسال نموده بود که پس ازتحقیق واقامه دعوی توسط څارنوالان موظف ازجانب محاکم این مرکز ،درمورد شان اصدارحکم صورت گرفته است.

درجریان یک هفته گذشته، پولیس مبارزه بامسکرات ومواد مخدروسایرارگانهای کشفی وامنیتی کشور،درارتباط به جرایم قاچاق مواد مخدر۲۸ تن مظنون به شمول یک تن خانم را درپیوند به ۲۱قضیه بازداشت ومظنونین را بادوسیه های نسبتی شان به منظور تعقیب عدلی وقضایی به مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات ارسال داشته اند.
این افراد بامقادیری ازانواع مختلف مواد مخدرازولایات کابل،هرات،هلمند ،ننگرهار، کندز،سرپل،بدخشان،دایکندی،جوزجان وخوست بازداشت گردیده اند.

مدیریت تدقیق ،بررسی ولابراتورمرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات ارسال داشته است.  

ازجملۀ بازداشت شده گان ۴ تن به شمول یک تن خانم افرادی اند که میخواستند مواد مخدر از نوع هیرویین را با استفاده ازشیوه های جاسازی در بکس  سفری از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشورهای هندوستان،ایتالیا ودبی انتقال دهند که از سوی ارگان های کشفی وامنیتی و څارنوال موظف مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات شناسائی و بازداشت شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه بامواد مخدرومسکرات؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.

این درحالی است که طی دوهفته گذشته به تعداد ۳۱ تن به شمول یک تبعه پاکستان درپیوند به ۱۷ قضیه جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدرازجانب محاکم ابتدائیه و استیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر ومسکرات جلسات علنی از۱۰سال الی ۳۰ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده بودند.