آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

۳۱ تن به شمول یک تبعه پاکستان درپیوند به قاچاق مواد مخدر محکوم به مجازات شدند

2020-10-06 CNJC Photo

 


درجریان یک هفته گذشته به تعداد ۳۱ تن به شمول یک تبعه پاکستانی درپیوند به ۱۷ قضیه جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدرازجانب محاکم ابتدائیه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر طی جلسات علنی از۱۰سال الی ۳۰ سال حبس محکوم به مجازات شدند.

ازجمع محکومین ۱۱ تن درپیوند به ۴ قضیه از۱۰ سال الی ۳۰ سال حبس ازجانب محکمه ابتداییه مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر محکوم به مجازات شده اند و همچنان ۲۰ تن از جانب محکمه استیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر درارتباط به ۱۳قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم شده اند.

ارگان های کشفی به طورمجموعی ازنزد محکومین یاد شده به مقدار (۲۲۵,۹۸) کیلوگرام مواد مخدرنوع هیرویین (۱۷) کیلوگرام مورفین،(۲۰)کیلوگرام تریاک ،(۱۵) لیترایتانول،(۱۰,۲۸۶)کیلوگرام مت امفتامین(شیشه)،و(۸۰۰) گرام تابلیت(ک)  را کشف وضبط نموده وسپس غرض تعقیب عدلی وقضایی بادوسیه های نسبتی شان به این مرکز ارسال نموده بود که پس ازتحقیق واقامه دعوی توسط څارنوالان موظف ازجانب محاکم این مرکز ،درمورد شان اصدارحکم صورت گرفته است.

درجریان یک هفته گذشته، پولیس مبارزه بامسکرات ومواد مخدروسایرارگانهای کشفی وامنیتی کشور،درارتباط به جرایم قاچاق مواد مخدر۳۱  تن مظنون به شمول یک تن خانم را درپیوند به ۲۲قضیه بازداشت ومظنونین را بادوسیه های نسبتی شان به منظور تعقیب عدلی وقضایی به مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدرارسال داشته اند.
این افرادبامقادیری ازانواع مختلف مواد مخدرازولایات ابل،هرات،هلمند،پکتیا،ننگرهار،کاپیسا،پروان،نیمروز،بلخ وخوست بازداشت گردیده اند.

مدیریت تدقیق، بررسی ولابراتورمرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر ارسال داشته است.  

ازجملۀ بازداشت شده گان ۲ تن آن افرادی اند که میخواستند مواد مخدر از نوع هیرویین را با استفاده ازشیوه های جاسازی در بکس  سفری از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشورهندوستان انتقال دهند که از سوی ارگان های کشفی وامنیتی و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدرشناسائی و بازداشت شدند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.

این درحالی است که طی دوهفته گذشته به تعداد ۵۶ تن درپیوند به ۴۲ قضیه جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدرازجانب محاکم ابتدائیه و استیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر طی جلسات علنی از۳سال الی ۱۹ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده بودند.