آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

۵۶ تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر محکوم به مجازات شدند

2020-09-29 Prisoner.jpg

 

درجریان یک هفته گذشته به تعداد ۵۶ تن درپیوند به ۴۲ قضیه جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدرازجانب محاکم ابتدائیه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر طی جلسات علنی از۳سال الی ۱۹سال حبس محکوم به مجازات شدند.

ازجمع محکومین ۱۱ تن درپیوند به ۹ قضیه از۳ سال الی ۱۹ سال حبس ازجانب محکمه ابتداییه مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر محکوم به مجازات شده اند و همچنان ۴۵ تن از جانب محکمه استیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر درارتباط به ۳۳قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

ارگان های کشفی به طورمجموعی ازنزد محکومین یاد شده به مقدار ۹۹,۹۲۶ کیلوگرام مواد مخدرنوع هیرویین ، ۳۷,۷۷۵ کیلوگرام مورفین،۱۵۵کیلوگرام تریاک،۲۰۰۰۰کیلوگرام بنگدانه،۲۲۷۷,۱۲کیلوگرام چرس،۱۴۰لیترمشروبات الکولی،۲۹۴,۵لیترایتانول  و۱۶۹,۶۸۷ کیلوگرام مت امفتامین(شیشه) را کشف وضبط نموده وسپس غرض تعقیب عدلی وقضایی بادوسیه های نسبتی شان به این مرکز ارسال نموده بود که پس ازتحقیق واقامه دعوی توسط څارنوالان موظف ازجانب محاکم این مرکز ،درمورد شان اصدارحکم صورت گرفته است.

درجریان یک هفته گذشته، پولیس مبارزه بامسکرات ومواد مخدروسایرارگانهای کشفی وامنیتی کشور،درارتباط به جرایم قاچاق مواد مخدر۲۱  تن مظنون به شمول یک تن خانم را درپیوند به ۲۰قضیه بازداشت ومظنونین را بادوسیه های نسبتی شان به منظور تعقیب عدلی وقضایی به مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدرارسال داشته اند.
این افراد بامقادیری ازانواع مختلف مواد مخدرازولایات کابل،ننگرهار،زابل،خوست،کندز،تخار،ارزگان،کندهار،هرات وپروان بازداشت گردیده اند.

مدیریت تدقیق ،بررسی ولابراتورمرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر ارسال داشته است.  

ازجملۀ بازداشت شده گان ۱ تن آن فردی است که میخواست مواد مخدر از نوع هیرویین را با استفاده ازشیوه های جاسازی در بکس  سفری از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشور بلجیم انتقال دهد که از سوی ارگان های کشفی وامنیتی و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدرشناسائی و بازداشت شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.

این درحالی است که طی دوهفته گذشته به تعداد ۱۷ تن درپیوند به ۱۳ قضیه جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدرازجانب محاکم ابتدائیه و استیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر طی جلسات علنی از۲سال الی ۳۰ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده بودند.