آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش کاری ربع دوم سال ۱۳۹۹

 

در جریان ربع دوم سال۱۳۹۹بطورمجموعی ۲۵۹ قضیه به مظنونیت ۳۵۲ تن به شمول ۶ خانم به ظن قاچاق مسکرات ومواد مخدر که ازسراسرکشورتوسط پولیس مبارزه با مواد مخدربازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی به مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر مواصلت ورزیده است.

مدیریت تدقیق، بررسی ولابراتورمرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر ارسال داشته است .

ازجملۀ بازداشت شده گان ۱۲ تن به شمول ۲ خانم  که میخواستند مواد مخدر از نوع هیرویین را با استفاده ازشیوه های جاسازی دربطن و بکس های سفری از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشورهای دبی وهندوستان انتقال دهند از سوی موظفین پولیس و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدرشناسائی و بازداشت شدند.

به اساس پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی وحکم محکمه ابتدائیه به تعداد ۶۱ عراده واسطه نقلیه،۸عراده موترسایکل ، ۴۲۹ سیت موبایل همراه مختلف النوع و۴۰میل اسلحه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران بدست آمده بود مصادره نموده و همچنان مبلغ (۳۵۷۱۱۹)افغانی ومبلغ (۱۱۰۰) دالر امریکایی از نزد قاچاقبران توسط پولیس ضبط شده بود نیزمصادره و به حساب قطعی تحویل دافغانستان بانک گردیده است.

درهمین حال درجریان ربع دوم ۱۳۹۹از جانب محکمه ابتداییه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر۳۰۵ تن به شمول ۲۱ تن موظفین خدمات عامه و۲ تن خانم درپیوند به ۲۲۳ قضیه  ازشصت هزارافغانی جریمه نقدی الی ۳۰ سال حبس محکوم به مجازات شده اند و همچنان از جانب محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر ۲۱۱ تن به شمول ۱۸ تن موظفین خدمات عامه و۳ خانم درپیوند به ۱۴۴ قضیه به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

همچنان طی سه ماه گذشته محاکم ابتداییه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر بنابرنبود دلایل الزام برای ۱۷ نفر به شمول ۵ تن موظفین خدمات عامه را برائت داده اند.

از جانب دیگر طی این مدت پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط محکمه دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به قطعیت۸۸ قضیه فیصله صادر شده است.

درپیوند به قضایای یاد شده پولیس مبارزه بامواد مخدر، مقادیری ازمسکرات،مواد مخدر،مواد کیمیاوی جامد ومایع وتابلیت های روانگردان(ک)را نیزکشف وضبط نموده که قرارذیل می باشد:

هیرویین (۵۸۲,۸۴۶)کیلوگرام
مورفین (۱۲۹,۲۴) کیلوگرام
تریاک  (۲۰۷۲,۹۳۲) کیلوگرام
چرس (۴۹۵۰,۶۰۱) کیلوگرام
مت امتامین (شیشه) ( ۶۲۷,۹۹۳) کیلوگرام
تابلیت های روانگردان(ک) (۴۴,۸۵۲) کیلوگرام
تیزاب( ۵۸۸۸,۵۵) لیتر
مواد کیمیاوی جامد(۴۶۳۲,۶۸) کیلوگرام
مشروبات الکولی(۱۰۸۶۰,۲) لیتر
بنگدانه (۱۰۹۷۳۴,۷) کیلوگرام
خشخاش(۶۱۰) کیلوگرام
موادمخدرنامشخص:(۹,۰۲۳) کیلوگرام
 
ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

طی ربع دوم سال ۱۳۹۹ خورشیدی ولایت کابل باداشتن ۶۱ قضیه جرمی مسکرات ومواد مخدر وننگرهار باداشتن ۵۶ قضیه جرمی مسکرات ومواد مخدردرصدرفهرست ولایات دارای قضایای جرمی مسکرات ومواد مخدرقرارگرفته اند.

این درحالی است که در جریان ربع نخست سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۱۰۹ قضیه به مظنونیت ۱۴۶ تن مظنون به شمول ۳ تن خانم و یک تبعه خارجی به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به مدیریت عمومی تدقیق ، بررسی ولابراتواراین مرکز مواصلت ورزیده بود.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین، بیشتر از۱۰ گرام مواد مخدرسنتیتیک، بیشتراز ۵لیتر تیزاب استیک انهایدرایت، مرتکب زرع بیشر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر، بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی، بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.