آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

محمد الف عرفانی رییس عمومی څارنوالی مبارزه با مواد مخدر لقب بهترین رئیس سال را گرفت

2020-09-26 CNJC Photo

 

کمیته علمی و تحقیقاتی  بنیاد "زندگی " څارنمل محمد الف عرفانی ريیس عمومی څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه با مواد مخدرومسکرات را به عنوان بهترین رییس سال معرفی نمود.

این جشنواره که به منظور معرفی شخصیت های سال وتقدیر از اجراات موثر آنها درطی یک سال گذاشته از جانب بنیاد زندگی دیروز در کابل تدویریافته بود علاوه شماری از شخصیت های  فعال دیگر در بخش های اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و نظامی از خود درایت و شایسته گی نشان داده است را نیز مورد تقدیر قرار داد.

کمیته یاد شده در کنار معرفی څارنمل محمد الف عرفانی ريیس عمومی څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه با مواد مخدرومسکرات ، سترجنرال محمد یاسین ضیا لوی درستیزیز قوای مسلح افغانستان به عنوان شجاع ترین افسر سال، نسرین اوریاخیل به عنوان مبتکرترین مدیرسال درعرصه سیستم سازی ، داکتر اکرم خپلواک به عنوان فعالترین شخصیت روند صلح افغانستان، داکترمریم سادات به عنوان بهترین خدمت گذارسال درعرصه انجام خدمات صحی را نیز معرفی نمود.

 کمیته علمی و تحقیقی بنیاد زندگی همه سال جهت تقدیرازاجراات موثر شخصیت های تاثیرگذاری در جامعه شماری ازشخصیت های فعال در نهاد های دولتی و غیر دولت را پس از انجام یک سلسله نظرسنجی  وتحقیقات در مورد اجراات کاری شان به عنوان بهترین شخصیت های سال با اهدا تندیسی قدردانی می کند.

محمد آغا امیری رییس کمیته علمی و تحقیقاتی  بنیاد "زندگی "  درجریان سخنرانی اش دراین محفل اظهارداشت ، که افراد یاد شده بعد انجام تحقیقات چهارماه در مورد اجراات کاری، فعالیت های اجتماعی و موثریت اجراات شان توسط کمیته گزینش این بنیاد انتخاب شده اند.

وی هم چنان اضافه نمود که هدف از راه اندازی جشنواره معرفی شخصیت های سال درکشورعلاوه بر تقدیر ازاجراات مدیران توانا و صادق، ایجاد انگیزه بیشتر خدمت گذاری وفعالیت های  بیشتردرساحات کاری آنها میباشد.

قابل یاد آوری است که کمیته علمی و تحقیقاتی  بنیاد "زندگی " درسال ۱۳۹۲ خورشیدی تاسیس گردیده است، این اداره یک نهاد غیر سیاسی بوده که تنها در بخش های فرهنگی و تحقیقاتی فعالیت میکند.

څارنمل محمد الف عرفانی ريیس عمومی څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه با مواد مخدرومسکرات از سال ۱۳۹۷ تا اکنون سمت ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر ومسکرات را به عهده دارد .
وی در گذشته درسمت های:
مرستیال لوی څارنوالی، رئیس عمومی څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ، رئیس منابع بشری لوی څارنوالی، رئیس عمومی نظارت برتنفیذ احکام لوی څارنوالی، رئیس څارنوالی استیناف ولایت هرات، عضوی تفتیش لوی څارنوالی، عضوی شورای رهبری انجمن مستقل وکلا مدافع افغانستان، عضو څارنوالی هرات، مسُول  دفتر (D-Q-G) درهرات، کارمند درموسسه مدیکا موندیال، نماینده انجمن مستقل وکلای مدافع درزون غرب نیز ایفای وظیفه نموده است.