آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

محکومبت هفده تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر طی یک هفته گذشته

2020-09-15 Presiner 2.jpg

 

 درجریان یک هفته گذشته به تعداد ۱۷ تن درپیوند به ۱۳ قضیه جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدرازجانب محاکم ابتدائیه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر طی جلسات علنی از۲سال الی ۳۰سال حبس محکوم به مجازات شدند.

ازجمع محکومین ۷ تن درپیوند به ۵ قضیه از۲ سال الی ۳۰ سال حبس ازجانب محکمه ابتداییه مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر محکوم به مجازات شده اند و همچنان ۱۰ تن از جانب محکمه استیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر درارتباط به ۸ قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

ارگان های کشفی به طورمجموعی ازنزد محکومین یاد شده به مقدار ۲۱,۲۶ کیلوگرام مواد مخدرنوع هیرویین ، ۷۶,۸۸۰ کیلوگرام مورفین،۲۲,۵۰۰کیلوگرام تریاک،۱۵۲۰کیلوگرام بنگدانه،۳۱۰کیلوگرام چرس و۴,۲۷۳ کیلوگرام مت امفتامین(شیشه) را کشف وضبط نموده وسپس غرض تعقیب عدلی وقضایی بادوسیه های نسبتی شان به این مرکز ارسال نموده بود که پس ازتحقیق واقامه دعوی توسط څارنوالان موظف ازجانب محاکم این مرکز درمورد شان اصدارحکم صورت گرفته است.

درجریان یک هفته گذشته، پولیس مبارزه بامسکرات ومواد مخدروسایرارگانهای کشفی وامنیتی کشور، درارتباط به جرایم قاچاق مواد مخدر۴۸ مظنون به شمول یک تن خانم را درپیوند به ۳۱ قضیه بازداشت ومظنونین را بادوسیه های نسبتی شان به منظور تعقیب عدلی وقضایی به مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدرارسال داشته اند.
این افراد بامقادیری ازانواع مختلف مواد مخدرازولایات کابل،تخار،هلمند ،ننگرهار،کنر،هرات،غور،سرپل،نیمروزوپروان بازداشت گردیده اند.

مدیریت تدقیق ،بررسی ولابراتورمرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر ارسال داشته است.  

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.