آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه جوزا

2020-06-23 CNJC-LOGO

 

گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار، ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی و محاکم ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر

در جریان ماه جوزا سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدر وسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۵۳ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۵۷ تن به شمول ۱ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر ارسال نموده اند.

مدیریت تدقیق، بررسی ولابراتورمرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر ارسال داشته است.

به اساس پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی وحکم محکمه ابتدائیه به تعداد ۱۲عراده واسطه نقلیه ، ۳میل اسلحه و۴۰ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران بدست آمده بود مصادره نموده وهمچنان مبلغ (۴۸۸۹۹۱)افغانی پول نقد ومبلغ (۶۰۰)دالر امریکایی از نزد قاچاقبران حصول و به حساب قطعی تحویل دافغانستان بانک گردیده است.

درهمین حال درجریان ماه جوزا سال۱۳۹۹ از جانب محکمه ابتداییه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر۶۲ تن به شمول ۴ تن موظفین خدمات عامه درپیوند به ۴۱ قضیه ازیکسال و۶ ماه الی ۱۶ سال حبس محکوم به مجازات شده اند و همچنان از جانب محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر ۴۰ تن به شمول ۴ تن موظفین خدمات عامه درارتباط به ۲۷ قضیه به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

از جانب دیگر طی این مدت پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط محکمه دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به قطعیت۹ قضیه فیصله صادر شده است.

قابل تذکراست که درپیوند به قضیه های واصله درماه جوزا درمجموع به مقدار(۶۴,۶۱۴) کیلوگرام هیرویین،(۹) کیلوگرام مورفین،(۱۴۲۶,۴۸) کیلوگرام تریاک(۴۶۹۸,۶) کیلوگرام چرس،(۵۱۱) لیترمشربات الکولی، (۱۷,۸۴۷) کیلوگرام مت امفتامین(شیشه) ،(۲۵۳)کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد و(۰,۶) کیلوگرام تابلیت روانگردان (ک) کشف وضبط گردیده است.

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدردر جریان ماه جوزا:

درجریان ماه جوزا سال روان ولایت ننگرهار باداشتن ۲۴ قضیه وکابل باداشتن ۷ قضیه قاچاق مسکرات و مواد مخدر درصدر فهرست ولایات دارای قضایای بلند قاچاق مسکرات ومواد مخدر قرارگرفته اند.

این درحالی است که در جریان ماه ثور سال روان در پیوند به ۲۵ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۳۱ تن را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر فرستاده شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.