آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه ثور

2020-05-22 CNJC-LOGO

 

گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق بررسی و لابراتوار، ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی و محاکم ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر

در جریان ماه ثور سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۲۵ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۳۱ تن را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر ارسال نموده اند.

مدیریت تدقیق بررسی ولابراتور مرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر ارسال داشته است. 

به اساس پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی وحکم محکمه ابتدائیه به تعداد ۱۸عراده واسطه نقلیه، ۲عراده موترسایکل، ۳عراده بایسکل، ۱میل اسلحه و۶۰ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران بدست آمده بود مصادره نموده و همچنان مبلغ (۵۶۰۰۰۰)افغانی پول نقد ومبلغ (۳۰۰)دالر امریکایی از نزد قاچاقبران ضبط شده بود مصادره  و به حساب قطعی تحویل دافغانستان بانک گردیده است.

درهمین حال درجریان ماه ثور  سال۱۳۹۹ از جانب محکمه ابتداییه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر۱۲۸ تن به شمول ۷ تن موظفین خدمات عامه و۳ تن خانم درپیوند به ۸۶ قضیه ازدوهزارافغانی جریمه نقدی الی ۳۰ سال حبس محکوم به مجازات شده اند و همچنان از جانب محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر ۳۴ تن به شمول  ۸ تن موظفین خدمات عامه درارتباط به ۲۳ قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

از جانب دیگر طی این مدت پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط محکمه دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به قطعیت۲۸ قضیه فیصله صادر شده است.

قابل تذکراست که درپیوند به قضیه های واصله درماه ثور در مجموع به مقدار (۴۲,۶۱) کیلوگرام هیرویین، (۶) کیلوگرام مورفین،(۵۳,۸) کیلوگرام تریاک(۱۰۰۱)  کیلوگرام چرس،(۳۶۰) لیترمشربات الکولی، (۱۱,۹۶) کیلوگرام مت امفتامین(شیشه) ،(۱۳,۰۸)کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد و(۲,۰۴۴) کیلوگرام تابلیت روانگردان (ک) کشف وضبط گردیده است.

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدردر جریان ماه ثور:

درجریان ماه ثور سال روان ولایات کابل وننگرهارباداشتن ۷-۷ قضیه قاچاق مسکرات و مواد مخدر در صدر فهرست ولایات دارای قضایای بلند قاچاق مسکرات ومواد مخدر قرارگرفته اند.

این درحالی است که در جریان ماه حمل سال روان در پیوند به ۳۱ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۵۹ تن به شمول ۲ تن خانم ویک تبعه خارجی را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر فرستاده شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.