آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

افغانستان با پاکستان یک تفاهم‌نامه‌ی را جهت مبارزه مشترک برضد قاچاق و فروش مواد مخدر امضاء کرد

2020-01-28 CNJC Photo

دولت جمهوری اسلامی افغانستان با دولت پاکستان "تفاهم‌نامه‌ی افزایش همکاری‌های دوجانبه در راستای مبارزه برضد قاچاق و فروش مواد مخدر" را امضاء کرد.

این تفاهم‌نامه از سوی محمد هاشم اورتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان و امجد جاوید سلیمی دبیر وزارت کنترول مواد مخدر پاکستان به امضاء رسید این تفاهمنامه هردو کشور را متعهد میسازد تا در راستای مبارزه برضد تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر با هم همکاری داشته باشد.

در این تفاهم‌نامه، راه‌کارهای مشخصی در راستای مبارزه برضد تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر نیز تسجیل یافته که طرفین را قادر میسازد تا در روشنی آن در محو این پدیده کار کنند.

دفتر مطبوعات معینیت مبارزه با مواد مخدر