آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

۲۶۵ تن درپیوند به ۷۳ قضیه جرایم مسکرات ومواد مخدر محکوم به مجازات شدند

2020-01-22 CNJC Photo

 

 به تعداد ۲۶۵ تن  درپیوند به ۷۳ قضیه جرایم مسکرات ومواد مخدر، طی ماه جدی سال ۱۳۹۸ خورشیدی ازجانب محکمه ابتداییه مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدرطی جلسات علنی ازبیست هزارافغانی جریمه نقدی الی ۳۰ سال حبس محکوم به مجازات شده اند.

درمیان محکومین ۵ تن موظفین خدمات عامه همچنان شامل هستند.

به اساس پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی وحکم محکمه ابتدائیه به تعداد ۲۸عراده واسطه نقلیه ، ۱۷میل اسلحه و۱۴۲ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران بدست آمده بود مصادره نموده و همچنان مبلغ (۴۱۲۹۱۹۸)افغانی پول نقد ومبلغ (۱۵۵۲۴)دالر امریکایی از نزد قاچاقبران حصول و به حساب قطعی تحویل دافغانستان بانک گردیده است.

ازسویی هم درمیعاد یاد شده محکمه استیناف این مرکز درقبال ۸۱ تن درپیوند به ۵۸ قضیه جرمی مواد مخدرنیزاصدارحکم نموده است که درجمع محکومین ۱۰ تن موظفین خدمات عامه شامل است.

از جانب دیگر طی این مدت پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط محکمه دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به قطعیت۵۱ قضیه فیصله صادر شده است.

طی همین میعاد پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۹۲ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۱۱۲ تن را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر ارسال نموده اند.

ازجملۀ بازداشت شده گان ۱۵ تن آن افرادی اند که میخواستند مواد مخدر از نوع هیروئین،مت امفتامین(شیشه) ومشروبات الکولی  را با استفاده ازشیوه های جاسازی دربطن و بکس های سفری شان از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشور های هندوستان وعربستان سعودی وبرعکس آن به افغانستان انتقال دهند که از سوی موظفین پولیس و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدرشناسائی و بازداشت شده اند.

مدیریت تدقیق ،بررسی ولابراتورمرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر ارسال داشته است. 

قابل تذکراست که درپیوند به قضیه های واصله درماه جدی در مجموع به مقدار (۱۵۹،۲۳۷) کیلوگرام هیرویین، (۱۵) کیلوگرام مورفین،(۱۳۷۶،۰۵) کیلوگرام تریاک(۳۷۹۷۹،۷)  کیلوگرام چرس،(۵۳۵) لیترمشربات الکولی، (۷۰،۳۷۷) کیلوگرام مت امفتامین ،(۱۰۰۸۸) کیلوگرام بنگدانه،(۹۴۳۰) لیترتیزاب،(۲۰۴۸۱،۸۴)کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد  و(۳،۰۰۹) کیلوگرام تابلیت روانگردان (ک) کشف وضبط گردیده است.

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدردر جریان ماه جدی:

درجریان ماه جدی سال روان ولایت کابل باداشتن ۲۳ قضیه وننگرهار باداشتن ۱۵ قضیه قاچاق مسکرات و مواد مخدر در صدر فهرست ولایات دارای قضایای بلند قاچاق مسکرات ومواد مخدر قرارگرفته اند.

این درحالی است که در جریان ماه قوس سال روان در پیوند به ۸۲ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۱۰۰ تن را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر فرستاده شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین،بیشتر از۱۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.