آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه قوس

2019-12-22 CNJC-LOGO


گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار، ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی و محاکم ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر

در جریان ماه قوس سال ۱۳۹۸ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۸۲ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۱۰۰تن را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر ارسال نموده اند.

ازجملۀ بازداشت شده گان ۶ تن آن افرادی اند که میخواستند مواد مخدر از نوع هیروئین را با استفاده ازشیوه های جاسازی دربطن و بکس های سفری شان از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشور هندوستان  انتقال دهند که از سوی موظفین پولیس و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدرشناسائی و بازداشت شده اند.

مدیریت تدقیق، بررسی ولابراتور مرکزعدلی وقضایی تمام قضیه های یاد شده را در طی ۷۲ ساعت رسیدگی لازم نموده و به منظور تحقیقات بیشتر تمامی دوسیه ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر ارسال داشته است. 

به اساس پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی وحکم محکمه ابتدائیه به تعداد ۲۵عراده واسطه نقلیه ،۱عراده موترسایکل، ۱۰میل اسلحه و۱۳۰ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران بدست آمده بود مصادره نموده و همچنان مبلغ (۱۶۰۶۰۵)افغانی پول نقد ومبلغ (۱۹۰۰)دالر امریکایی از نزد قاچاقبران حصول و به حساب قطعی تحویل دافغانستان بانک گردیده است.

درهمین حال درجریان ماه عقرب  سال۱۳۹۸ از جانب محکمه ابتداییه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر۲۱۹ تن به شمول ۱۴ تن موظفین خدمات عامه و۱خانم درپیوند به ۱۰۰ قضیه از۳ماه الی ۲۹ سال ۳ ماه حبس محکوم به مجازات شده اند وهمچنان از جانب محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر ۱۰۶ تن به شمول ۲ تن موظفین خدمات عامه و۲خانم درارتباط به ۷۳ قضیه  به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

از جانب دیگر طی این مدت پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط محکمه دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به قطعیت۹۴قضیه فیصله صادر شده است.

قابل تذکراست که درپیوند به قضیه های واصله درماه عقرب در مجموع به مقدار (۳۹۸‚۳۳۷) کیلوگرام هیرویین، (۲۳۵‚۷۸) کیلوگرام مورفین (۸۶۴‚۹۷) کیلوگرام تریاک(۲‚۸۰۵۹۷)  کیلوگرام چرس (۳۴۴۱) لیترمشربات الکولی (۷۹۲‚۷۱) کیلوگرام مت امفتامین (۶۲۸) کیلوگرام بنگدانه (۴۸‚۱۳۱۱) لیترتیزاب  و(۰۲۶‚۱) کیلوگرام تابلیت روانگردان (ک) کشف وضبط گردیده است.

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدردر جریان ماه قوس:

درجریان ماه قوس سال روان ولایت کابل باداشتن ۱۸ قضیه وننگرباداشتن ۱۳ قضیه قاچاق مسکرات و مواد مخدر در صدر فهرست ولایات دارای قضایای بلند قاچاق مسکرات ومواد مخدر قرارگرفته اند.

این درحالی است که در جریان ماه عقرب سال روان در پیوند به ۷۷قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۹۷ تن به شمول ۱ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر فرستاده شده بودند.

به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر، مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیروئین، بیشتر ازیک کیلوگرام مورفین، بیشتر از۱۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از۵ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت، مرتکب زرع بیشتر از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر، بیشتراز۲۰۰لیترمشروبات الکولی، بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیشتر از ۵۰ کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.