تازه ویډیو

دمسکراتو اونشه یی توکو دجرایمو پرضد دمبارزی عدلی اوقضایی مرکز څه دی ؟

نور ویډیو

زموږ په اړه

CJTF Building

دمسکراتو او نشه یي تو کو دجرایمو پرضد دمبارزي عدلي او قضایي مرکز چې په ۱۳۸۴ لمریز کال کې د نشه یي توکو ملي استراتیژي د کنترول او د مسکراتو او نشه یي توکو دقانون له مخي د افغانستان اسلامی جمهوریت لخوا جوړ شوی…

ادامه

د ربع راپور

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د۱۴۰۰لمریز کال د لمړی ربعې په اوږدوکې ټولټال د ۱۹۳ قضیو په تړاو۲۵۳ تنه د ۸ میرمنو او یوی ایرانی وګړی په ګډون په مسکراتو اونشه یي توکو تورن له بیلابیلو ولایتونو څخه نیول شوي او له اړوند دوسیو سره یې دعدلي اوقضایې…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د1399کال د څلورمې ربعې په اوږدوکې ټولټال د 328 قضیو په تړاو403 تنه د 14میرمنو په ګډون په مسکراتو اونشه یي توکو تورن له بیلابیلو ولایتونو څخه نیول شوي او له اړوند دوسیو سره یې دعدلي اوقضایې څیړنو لپاره دمسکراتو اونشه …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د۱۳۹۹ کال د دریمې ربعې په اوږدوکې ټولټال د ۲۳۵ قضیو په تړاو۲۷۸ تنه د ۱۲میرمنو او یوه پاکستانی وګړی په ګډون په مسکراتو اونشه یي توکو تورن له بیلابیلو ولایتونو څخه نیول شوي او له اړوند دوسیو سره یې دعدلي اوقضایې…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د۱۳۹۹ کال د دوهمی ربعی په اوږدوکې ټولټال د ۲۵۹ قضیو په تړاو۳۵۲ تنه د شپږو میرمنو او یوه بهرنی وګړی په ګډون په مسکراتو اونشه یي توکو تورن له بیلابیلو ولایتونو څخه نیول شوي او له اړوند دوسیو سره یې دعدلي اوقضایې…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د۱۳۹۹ کال د لومړی ربعی په اوږدوکې ټولټال د ۱۱۲ قضیو په تړاو ۱۴۷ تنه د دوو میرمنو او یوه بهرنی وګړی په ګډون په مسکراتو اونشه یي توکو تورن له بیلابیلو ولایتونو څخه نیول شوي او له اړوند دوسیو سره یې دعدلي اوقضایې …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د۱۳۹۸ کال د څلورمې ربعی په اوږدوکې ټولټال د ۲۶۷ قضیو په تړاو۳۳۱ تنه د دریو میرمنو په ګډون په مسکراتو اونشه یي توکو تورن له بیلابیلو ولایتونو څخه نیول شوي او له اړوند دوسیو سره یې دعدلي اوقضایې څیړنو لپاره دمسکراتو اونشه یې…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د۱۳۹۸ کال د دریمې ربعی په اوږدوکې ټولټال د ۲۳۳ قضیو په تړاو۲۷۷ تنه د اتو میرمنو او یوه ایرانی وګړی په ګډون په مسکراتو اونشه یي توکو تورن له بیلابیلو ولایتونو څخه نیول شوي او له اړوند دوسیو سره یې دعدلي اوقضایې …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د۱۳۹۸ کال د دهمی ربعی په اوږدوکې ټولټال د ۳۰۱ قضیو په تړاو۳۵۶ تنه د۸تنه میرمنې او یوه ایرانی وګړی په ګډون په مسکراتو اونشه یي توکو تورن له بیلابیلو ولایتونو څخه نیول شوي او له اړوند دوسیو سره یې دعدلي اوقضایې …