تازه ویډیو

دمسکراتو اونشه یی توکو دجرایمو پرضد دمبارزی عدلی اوقضایی مرکز څه دی ؟

نور ویډیو

زموږ په اړه

CJTF Building

دمسکراتو او نشه یي تو کو دجرایمو پرضد دمبارزي عدلي او قضایي مرکز چې په ۱۳۸۴ لمریز کال کې د نشه یي توکو ملي استراتیژي د کنترول او د مسکراتو او نشه یي توکو دقانون له مخي د افغانستان اسلامی جمهوریت لخوا جوړ شوی…

ادامه

خبرونه

 • CNJC Photo

  Posted

  د یوی اوونئ په ترڅ کې ۲۶ تنه دیوی ښځی په ګډون دمسکراتو اونشه یې توکو د قاچاق په تور د ۱۹ قضیو په اړوند د مسکراتو او نشه یې توکو پرضد د مبارزی دعدلي او قضایې مرکز د ابتدایی اواستیناف محاکمو له لوري په علنئ قضایې جلسو کې…

 • CNJC Photo

  Posted

  د یوی اوونئ په ترڅ کې ۳۸ تنه د۲ ښځی په ګډون دمسکراتو اونشه یې توکو د قاچاق په تور د ۱۷ قضیو په اړوند د مسکراتو او نشه یې توکو پرضد د مبارزی دعدلي او قضایې مرکز د ابتدایی اواستیناف محاکمو له لوري په علنئ قضایې جلسو کې…

 • CNJC Photo

  Posted

  د یوی اوونئ په ترڅ کې ۱۸ تنه دمسکراتو اونشه یې توکو د قاچاق په تورن د ۱۵ قضیو په اړوند د مسکراتو او نشه یې توکو پرضد د مبارزی دعدلي او قضایې مرکز د ابتدایی اواستیناف محاکمو له لوري په علنئ قضایې جلسو کې…

 • CNJC Photo

  Posted

  د یوی اوونئ په ترڅ کې ۳۵ تنه د۲ ښځو په ګډون د مسکراتو اونشه یې توکو د قاچاق په تورن د ۲۴ قضیو په اړوند د مسکراتو او نشه یې توکو پرضد د مبارزی دعدلي او قضایې مرکز د ابتدایی اواستیناف محاکمو له لوري په علنئ قضایې جلسو کې…

 • CNJC Photo

  Posted

  د یوی اوونئ په ترڅ کې ۳۴ تنه دیوی ښځی په ګډون د مسکراتو اونشه یې توکو د قاچاق په تورن د ۲۷ قضیو په اړوند د مسکراتو او نشه یې توکو پرضد د مبارزی دعدلي او قضایې مرکز د ابتدایی اواستیناف محاکمو له لوري په علنئ قضایې …

 • Posted

  د یوی اوونئ په ترڅ کې ۲۶ تنه د مسکراتو اونشه یې توکو د قاچاق په تورن د ۲۲ قضیو په اړوند د مسکراتو او نشه یې توکو پرضد د مبارزی دعدلي او قضایې مرکز د ابتدایی اواستیناف محاکمو له لوري په علنئ قضایې جلسو کې له ۵ کالو نه…

 • CNJC Photo

  Posted

  د یوی اوونئ په ترڅ کې ۲۱ تنه د مسکراتو اونشه یې توکو د قاچاق په تورن د ۱۵ قضیو په اړوند د مسکراتو او نشه یې توکو پرضد د مبارزی دعدلي او قضایې مرکز د ابتدایی اواستیناف محاکمو له لوري په علنئ قضایې جلسو کې…

 • CNJC Photo

  Posted

  د یوی اوونئ په ترڅ کې څه باندې ۴۱ تنه د دریو میرمنو په ګدون د مسکراتو اونشه یې توکو په قاچاق تورن د ۴۰ قضیو په اړوند د مسکراتو او نشه یې توکو پرضد د مبارزی دعدلي او قضایې مرکز د ابتدایی اواستیناف محاکمو له لوري په علنئ قضایې…