آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش های ربع وار

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ربع نخست سال۱۴۰۰بطورمجموعی ۱۹۳ قضیه به مظنونیت ۲۵۳ تن به شمول ۸ خانم و۱ تن تبعه ایران به ظن قاچاق مسکرات ومواد مخدر که ازسراسرکشورتوسط پولیس مبارزه با مواد مخدربازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ربع چهارم سال۱۳۹۹بطورمجموعی ۳۲۸ قضیه به مظنونیت ۴۰۳ تن به شمول ۱۴خانم به ظن قاچاق مسکرات ومواد مخدر که ازسراسرکشورتوسط پولیس مبارزه با مواد مخدربازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی به مرکزعدلی وقضایی…
 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ربع سوم سال۱۳۹۹بطورمجموعی ۲۳۵ قضیه به مظنونیت ۲۷۸ تن به شمول ۱۲خانم ویک تبعه پاکستان به ظن قاچاق مسکرات ومواد مخدر که ازسراسرکشورتوسط پولیس مبارزه با مواد مخدربازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ربع دوم سال۱۳۹۹بطورمجموعی ۲۵۹ قضیه به مظنونیت ۳۵۲ تن به شمول ۶ خانم به ظن قاچاق مسکرات ومواد مخدر که ازسراسرکشورتوسط پولیس مبارزه با مواد مخدربازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی به مرکزعدلی وقضایی…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ربع نخست سال۱۳۹۹بطورمجموعی ۱۱۲ قضیه به مظنونیت ۱۴۷ تن به شمول ۲ خانم ویک تبعه خارجی به ظن قاچاق مسکرات ومواد مخدر ازسراسرکشورتوسط پولیس مبارزه با مواد مخدربازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ربع چهارم سال۱۳۹۸بطورمجموعی ۲۶۷ قضیه به مظنونیت ۳۳۱ تن به شمول ۳ خانم به ظن قاچاق مسکرات ومواد مخدر ازسراسرکشورتوسط پولیس مبارزه با مواد مخدربازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی به مرکزعدلی وقضایی…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ربع سوم سال۱۳۹۸بطورمجموعی ۲۳۳ قضیه به مظنونیت ۲۷۷ تن به شمول ۲ خانم ویک تبعه ایرانی به ظن قاچاق مسکرات ومواد مخدر ازسراسرکشورتوسط پولیس مبارزه با مواد مخدربازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ربع دوم سال۱۳۹۸بطورمجموعی ۳۰۱ قضیه به مظنونیت ۳۵۶ تن به شمول ۸ خانم ویک تبعه ایرانی به ظن قاچاق مسکرات ومواد مخدر ازسراسرکشورتوسط پولیس مبارزه با مواد مخدربازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی…