آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش های ماهوار

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه سرطان سال ۱۴۰۰ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۴۲ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۶۳ تن به شمول ۸ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه جوزا سال ۱۴۰۰ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۶۱ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۸۲ تن به شمول ۵ خانم و۱ تن تبعه ایران را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه ثور سال ۱۴۰۰ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۵۵ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۷۹ تن به شمول ۲ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه حمل سال ۱۴۰۰ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۷۷ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۹۲ تن به شمول ۱ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه حوت سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۹۶ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۱۳۲ تن به شمول ۴ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه دلو سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۱۳۶ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۱۵۲ تن به شمول ۳ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه جدی سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۹۶ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۱۱۹ تن به شمول ۷خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه قوس سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۸۸ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۹۲ تن به شمول ۲خانم ویک تبعه پاکستان را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی…