آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش های ماهوار

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه جدی سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۹۶ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۱۱۹ تن به شمول ۷خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه قوس سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۸۸ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۹۲ تن به شمول ۲خانم ویک تبعه پاکستان را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه عقرب سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۷۴ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۸۸ تن به شمول ۶ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه میزان سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۷۳ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۹۸ تن به شمول ۴ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه سنبله سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۹۹قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۱۳۱ تن به شمول ۴ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه اسد سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۶۱ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۸۲ تن به شمول ۱ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه سرطان سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۹۹ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۱۳۹ تن به شمول ۱ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه جوزا سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدر وسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۵۳ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۵۷ تن به شمول ۱ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی…