آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش های ماهوار

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه میزان سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۷۳ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۹۸ تن به شمول ۴ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه سنبله سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۹۹قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۱۳۱ تن به شمول ۴ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه اسد سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۶۱ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۸۲ تن به شمول ۱ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه سرطان سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۹۹ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۱۳۹ تن به شمول ۱ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه جوزا سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدر وسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۵۳ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۵۷ تن به شمول ۱ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی…
 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه ثور سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۲۵ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۳۱ تن را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر ارسال نموده اند…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه حمل سال ۱۳۹۹ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۴۴ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۵۹ تن به شمول یک تن طبقه اناث و یک تن تعبه خارجی را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان ماه حوت سال ۱۳۹۸ پولیس مبارزه بامواد مخدروسایرنیروهای کشفی در پیوند به ۹۳ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر۱۱۷ تن به شمول ۳ خانم را از سراسر کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی …