آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

گزارش سال

 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان سال۱۳۹۹بطورمجموعی ۹۳۱ قضیه به مظنونیت ۱۱۷۹ تن به شمول ۳۵خانم و۲ تبعه خارجی به ظن قاچاق مسکرات ومواد مخدر ازسراسرکشورتوسط پولیس مبارزه با مواد مخدربازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی…
 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان سال۱۳۹۸بطورمجموعی ۱۰۴۸ قضیه به مظنونیت ۱۵۲۳ تن به ظن قاچاق مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور توسط پولیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی به این اداره مواصلت ورزیده است…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  درجریان سال۱۳۹۷بطورمجموعی ۸۱۰ قضیه به مظنونیت ۱۱۵۳ تن به ظن قاچاق مسکرات ومواد مخدر ازسراسرکشورتوسط پولیس مبارزه با مواد مخدربازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی به این اداره مواصلت ورزیده است…
 • CNJC-LOGO

  Posted

  در جریان سال۱۳۹۶بطورمجموعی ۵۶۸ قضیه به مظنونیت ۷۴۱ تن به ظن قاچاق مسکرات ومواد مخدر از سراسر کشورتوسط پولیس مبارزه با مواد مخدربازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی به این اداره مواصلت ورزیده است…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  مدیریت عمومی تدقیق وبررسی مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر نخستین اداره دریافت کننده قضایای که توسط پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر وسایر ادارات ذیدخل در امر مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر اند میباشد…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  مدیریت عمومی تدقیق وبررسی مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر نخستین اداره دریافت کننده قضایای که توسط پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر وسایر ادارات ذیدخل در امر مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر اند میباشد

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  مدیریت عمومی تدقیق وبررسی مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر نخستین اداره دریافت کننده قضایای که توسط پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر وسایر ادارات ذیدخل در امر مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر اند میباشد

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  مدیریت عمومی تدقیق وبررسی مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر نخستین اداره دریافت کننده قضایای که توسط پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر وسایر ادارات ذیدخل در امر مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر اند میباشد